Reconeixement i transferència de crèdits Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Reconeixement i transferència de crèdits

Tramitació

Documentació

Terminis

Resolució i modificació

 

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Normativa de la Universitat d'Alacant de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials.

Criteris de les universitats a l'hora de reconèixer crèdits.

 

Crèdits que es reconeixen:

Dos supòsits:

Tramitació

 

La sol·licitud de reconeixement de crèdits es fa per UACloud < e-administracion < Tràmits acadèmics

 

Per cada sol·licitud que es presente l'alumnat haurà de descarregar-se i imprimir el "justificant de registre d'entrada". Aquest justificant haurà de presentar-se juntament amb la documentació que es detalla tot seguit.

 

Juntament amb el justificant de registre d'entrada que genera l'aplicació informàtica quan es sol·licita el reconeixement de crèdits cal acompanyar els documents següents , segons el cas que es tracte:

1. Certificació acadèmica personal o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen.

Si els estudis d'origen s'han cursat en la Universitat d'Alacant n'hi haurà prou amb la fitxa informativa segellada pel Centre que hi corresponga.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

En aquests ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any en què han sigut superades per l'estudiant o la estudiant, segellats per la Universitat d'origen. Si no consta l'any o consta un altre, el departament o centre que hi corresponga corresponent haurà de fer una diligència en la qual s'expose que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic que l'estudiant o la estudiant va aprovar l'assignatura.

3. Competències de les assignatures.

4. Fotocòpia segellada pel centre d'origen del pla d'estudis iniciat.

5. En almenys un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer:

1. Certificació acadèmica personal.

Si els estudis d'origen han sigut cursats en la Universitat d'Alacant n'hi haurà prou amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

En ells ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any en què han sigut superades per l'estudiant o la estudiant, segellats pel departament responsable de la docència de l'assignatura. Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre que hi corresponga haurà de fer una diligència en la qual es faça constar que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic que l'estudiant o la estudiant va aprovar l'assignatura.

3. Fotocòpia del Butlletí Oficial de l'Estat en el qual es va publicar el Pla d'Estudis.

1. Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris estrangers cursats, legalitzats i traduïts per un traductor jurat*, en el qual conste:

 

Si la informació esmentada no consta de manera expressa en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

2. Programa (contingut) de les assignatures aprovades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura i ha d'estar segellat obligatòriament per la Universitat.

3. Pla d'estudis d'origen (quadre de matèries exigides per a aconseguir la titulació): estructura de la titulació (cursos o semestres en els quals està dividida la titulació, assignatures per curs o semestre, hores lectives o crèdits de cadascuna de les assignatures que componen la titulació).

4. Equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

 

  • Legalització i traducció de documents

Tots els documents hauran de ser oficials, expedits per les autoritats competents, legalitzats per via diplomàtica i traduïts oficialment (*)

- No s'exigirà cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Sí que caldrà la traducció legalitzada.

- Més informació sobre traductors jurats a Espanya.

 * Podran presentar-se en la llengua original només en cas que aquesta siga el castellà.

1. Certificat acadèmic.

2. BOE de la publicació del pla d'estudis

 

No s'admetran sol·licituds fora de termini.

 

 

Les sol·licituds són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències.

 

Ressolució i notificació

La ressolució adoptada per la Comissió de Reconeixement y Transferència de Crédit es notificará a la persona interessada per escrit abans del 15 de novembre.

 

Reclamació i/o modificació de la matrícula

Quan estiga notificada la Resolució, l'interessat o interessada té un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la ressolució per a presentar reclamació i/o modificar la matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement.

Tant la reclamació com també la modificació de la matrícula es presenten en la Secretaria de la Facultat de Ciències.

 

Pagament de taxes

 

És la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments cursades per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

 

Condicions

 

Quan se sol·licita

Se sol·licita quan es vol traslladar l'expedient o en el moment de l'expedició del títol i del Suplement Europeu al Títol (SET).

 

Sol·licitud

La sol·licitud s'haurà de fer per la TOTALITAT d'assignatures que es vulga transferir. DOC i PDF. 

 

Ressolució

Les sol·licituds seran resoltes per la Comissión de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències.