Reconeixement i transferència de crèdits Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Reconeixement i transferència de crèdits

 

Reconeixement de crèdits

 

 

Transferència de crèdits

 

 

 

 

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que s'han obtingut en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o en altra universitat, i són computats en unes altres a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Normativa de la Universitat d'Alacant de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials.

Criteris de les universitats a l'hora de reconèixer crèdits.

 

 

 • > Terminis:

 

 • Sol·licitud de reconeixement d'assignatures en títols de Grau: del 15 de juliol al 18 de setembre de 2019
 • Sol·licitud de reconeixement d'assignatures en títols de Màster: de l'11 de juny al 18 de setembre de 2019
 • No s'admetran sol·licituds fora de termini.
 
 • > Crèdits que es reconeixen:

Dos supòsits:

 

 

La sol·licitud de reconeixement de crèdits es fa per UACloud < e-administracio < Tràmits acadèmics

*** Si la procedència és un Cicle Formatiu has de seleccionar l'opció de Centre no universitari.

 

Per cada sol·licitud que faça la persona interessada haurà de descarregar-se i imprimir el "justificant de registre d'entrada". Aquest justificant haurà de presentar-se juntament amb la documentació que detallem tot seguit.

Juntament amb el justificant de registre d'entrada que genera l'aplicació informàtica quan se sol·licita el reconeixement de crèdits cal acompanyar els documents següents, segons el cas:

Si l'origen dels crèdits el reconeixement dels quals se sol·licita són assignatures de grau:

 

1. Certificació acadèmica personal o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen.

Si els estudis d'origen han sigut cursats en la Universitat d'Alacant serà suficient amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

En ells ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any en què han sigut superades per l'estudiant, segellats per la Universitat d'origen. Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual s'expose que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic que l'estudiant va aprovar l'assignatura.

3. Competències de les assignatures.

4. Fotocòpia segellada pel centre d'origen del pla d'estudis iniciat.

5. En almenys un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer:

- La denominació de la matèria i/o branca de coneixement de les assignatures de formació bàsica.

- La denominació de la branca de coneixement a la qual pertany el títol d'origen.

 

Si l'origen dels crèdits són assignatures de llicenciatura i/o de diplomatura:

 

1. Certificació acadèmica personal.

Si els estudis d'origen s'han cursat en la Universitat d'Alacant n'hi haurà prou amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

Ha de constar-hi l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any en què han estat superades per l'estudiant, segellats pel departament responsable de la docència de l'assignatura. Si no consta l'any o consta altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual es faça constar que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic que l'estudiant va aprovar l'assignatura.

3. Fotocòpia del Butlletí Oficial de l'Estat en el qual es va publicar el Pla d'Estudis.

 

Si la procedència és un Cicle Formatiu de grau superior espanyol:

 

1. Certificat acadèmic.

2. BOE de la publicació del pla d'estudis

 

Si l'origen dels crèdits són assignatures d'estudis estrangers:

 

Tota la documentació ha d'estar traduïda (*) i legalitzada oficialment.

 

1. Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris estrangers cursats, adequadament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*, en el qual conste:

 • Denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari.
 • Qualificacions de les assignatures superades amb indicació:

- L'escala de qualificacions universitàries del país d'origen (nota màxima i mínima que es pot obtenir),

- La nota mímima per a aprovar l'assignatura.

 • Nombre d'hores totals de cada assignatura o, si escau, la informació que calga per a fer el càlcul (hores setmanals de teoria, pràctica o equivalent; nombre de setmanes que comprèn cada assignatura...) i/o equivalència en hores del nombre de crèdits.

Si la informació anterior no consta de manera expressa en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

 

2. Programa (contingut) de les assignatures aprovades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura i ha d'anar segellat obligatòriament per la Universitat.

 

3. Pla d'estudis d'origen (quadre de matèries exigides per a aconseguir la titulació): estructura de la titulació (cursos o semestres en els quals està dividida la titulació, assignatures per curs o semestre, hores lectives o crèdits de cadascuna de les assignatures que componen la titulació).

 

4. Equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

 

 • Legalització i traducció de documents:

- No s'exigirà cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Sí que caldrà la traducció degudament legalitzada.

 

- Més informació sobre traductors jurats en Espanya

 

* Podran presentar-se en la llengua original només en el cas que aquesta siga el castellà.

 

 • >  Resolució i notificació

La sol·licitud i la documentació aportada es remeten a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències, que resoldrà.

 

La resolució adoptada per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits es notificarà a la persona interessada per escrit abans del 15 de novembre.

 

 

 
 • >  Reclamació i/o modificació de la matrícula

Una vegada notificada la Resolució, l'interessat o interessada disposa d'un termini de 10 dies explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la resolució per a presentar reclamació i/o modificar la matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement.

Tant la reclamació com la modificació de la matrícula es presenten en la Secretaria de la Facultat de Ciències.

 

 

Transferència de crèdits

La transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments cursats per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

 

 • >  Quan se sol·licita
Se sol·licita quan es vol traslladar l'expedient o en el moment de l'expedició del títol i del Suplement Europeu al Títol (SET).
 
 • >  Com se sol·licita

La sol·licitud s'haurà de fer per la TOTALITAT d'assignatures que es desitge transferir-hi.

 • Imprès de Sol·licitud:        -        

 

 

Les sol·licituds seran resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències.