Reconeixement i transferència de crèdits Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Reconeixement i transferència de crèdits

EN ESTUDIS OFICIALS DE GRAU

 

 

 

Normativa de la Universitat d'Alacant de Reconeixement i Transferència de Crèdits en  Estudis Oficials

 

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

 

És l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

 

CRITERIS

 

Criteris de les universitats a l'hora de reconèixer crèdits

 

CRÈDITS QUE ES RECONEIXEN

 

 

 

TRAMITACIÓ

 

La sol·licitud de reconeixement de crèdits es realitza a través de l'UACloud  [UACloud < I-administració < Tràmits acadèmics < Reconeixement de crèdits]. Si la procedència és un Cicle Formatiu has de seleccionar l'opció de Centre no universitari.

Si tens qualsevol dubte sobre el fucionament d'UACloud consulta l'Ajuda, que trobaràs en la part superior dreta de la pantalla, fent clic en el signe d'interrogació:

A tenir en compte:

Per cada sol·licitud que es realitze l'alumnat haurà de descarregar-se i imprimir el "justificant de registre d'entrada". Aquest justificant haurà de presentar-se amb la documentació que es detalla a continuació.

 

Al justificant de registre d'entrada que genera l'aplicació informàtica en sol·licitar el reconeixement de crèdits cal acompanyar els següents documents, segons el cas:

 

· Si l'origen dels crèdits el reconeixement dels quals se sol·licita són assignatures de grau:

 

1. Certificació acadèmica personal o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen.

Si els estudis d'origen han sigut cursats en la Universitat d'Alacant serà suficient amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.

2.  Programes de les assignatures a reconèixer.

En ells ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any en què han sigut superades per l'estudiant, segellats per la Universitat d'origen. Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual s'expose que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic que l'estudiant va aprovar l'assignatura.

3. Competències de les assignatures.

4. Fotocòpia segellada pel centre d'origen del pla d'estudis iniciat.

5. En almenys un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer:

 

· Si l'origen dels crèdits són assignatures de llicenciatura i/o diplomatura:

 

1. Certificació acadèmica personal.

Si els estudis d'origen han sigut cursats en la Universitat d'Alacant serà suficient amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

En ells ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any en què han sigut superades per l'estudiant, segellats pel departament responsable de la docència de l'assignatura. Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre que hi corresponga haurà de fer una diligència en la qual es faça constar que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic que l'estudiant va aprovar l'assignatura.

3. Fotocòpia del Butlletí Oficial de l'Estat en el qual es va publicar el Pla d'Estudis.

 

· Si l'origen dels crèdits són assignatures d'estudis estrangers:

 

Tota la documentació ha d'estar traduïda (*) i legalitzada oficialment.

1. Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris estrangers cursats, degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*, en el qual conste:

Si la informació anterior no consta expressament en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

2. Programa (contingut) de les assignatures aprovades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura i ha d'anar segellat obligatòriament per la Universitat.

3. Pla d'estudis d'origen  (quadre de matèries exigides per a aconseguir la titulació): estructura de la titulació (cursos o semestres en els quals està dividida la titulació, assignatures per curs o semestre, hores lectives o crèdits de cadascuna de les assignatures que componen la titulació).

4. Equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Legalització i traducció de documents. Tots els documents hauran de ser oficials, expedits per les autoritats competents, legalitzats per via diplomàtica i traduïts oficialment (*)

- No s'exigirà cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Sí que serà necessària la seua traducció degudament legalitzada.

- Més informació sobre traductores jurados en España

 * Podran presentar-se en la seua llengua original només en cas que aquesta siga el castellà.

· Si la procedència és un Cicle Formatiu de grau superior espanyol

1. Certificat acadèmic.

2. BOE de la publicació del seu pla d'estudis

 

La Facultat estableix dos terminis ordinaris a l'any per a sol·licitar reconeixement de crèdits:

No s'admetran sol·licituds fora de termini.

 

Les sol·licituds són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències.

 

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

 

La resolució adoptada per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits es notificarà a la persona interessada per escrit:

 

RECLAMACIÓ I/O MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA

 

Una volta que estiga notificada la Resolució, l'interessat o interessada té un termini de 10 dies explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la resolució per a presentar reclamació i/o modificar la matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement.

Tant la reclamació com la modificació de la matrícula es presenten en la Secretaria de la Facultat de Ciències.

 

PAGAMENT DE TAXES

Principi de pàgina

 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

 

És la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. 

 

CONDICIONS

 

 

QUAN SE SOL·LICITA

 

Se sol·licita quan es desitja traslladar l'expedient o en el moment de l'expedició del títol i del Suplement Europeu al Títol (SET).

 

SOL·LICITUD

La sol·licitud s'haurà de fer per la TOTALITAT d'assignatures que es desitge transferir.     DOC i PDF

 

RESOLUCIÓ

Les sol·licituds seran resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Facultat de Ciències.  

 

Principi de pàgina