Taxes acadèmiques, descomptes i exempcions Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Taxes acadèmiques, descomptes i exempcions

L'import de les taxes acadèmiques s'estableix anualment per la Generalitat Valenciana d'acord amb els criteris de caràcter bàsic establits pel Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya (Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana). Aquest import sincrementarà de manera successiva en les assignatures que es matriculen per segona, tercera o quarta vegada. Més informació en Taxes a satisfer per prestació de serveis acadèmics universitaris.

 

 

 

 

Pots triar entre PAGAMENT ÚNIC o PAGAMENT FRACCIONAT. Tots dos se sol·liciten en el programa d'automatrícula.

 

S'emplena i s'imprimeix quan fas la teua matrícula o per l'UACloud - Matrícula - Matriculació - Domiciliació, i cal que siga emplenada i signada pel titular del compte.

 

De quines maneres puc lliurar l'ordre de domiciliació bancària?

La presentació de documentació es farà de manera telemàtica mitjançant UACloud - eAdministració - Tràmits - Acadèmics - Lliurament de documentació de matrícula en els terminis establits.

ATENCIÓ: Si vas presentar l'ordre de domiciliació en cursos anteriors i el compte no ha canviat, no cal que tornes a presentar-la.

 

Què ocorre si no lliure dins del termini l'ordre de domiciliació?

Que la Universitat et comunicarà que la documentació per a formalitzar la teua matrícula és incompleta i que, en cas de no esmenar-la, es procedirà a l'anul·lació de la teua matrícula.

 

M'avisaran de cada termini?

Sí. Una setmana abans del cobrament de cada termini, la Universitat t'enviarà un SMS recordant-t'ho. Podràs consultar el teu rebut en UACloud < Pagaments de rebuts.

Com faig el pagament?

 

Supòsit de realització de proves extraordinàries de finalització d'estudis (Convocatòria C1) per a totes les assignatures matriculades:

Si has sol·licitat fer aquestes proves s'emetrà un rebut únic per l'import total de la matrícula, a banda de la forma de pagament.

 

Supòsit d'Ampliació de matrícula d'assignatures del segon semestre:

Si has ampliat matrícula l'import d'eixa ampliació s'aplicarà de manera proporcional en el 3r i 4t rebut.

 

Alumnat estranger que necessita abonar la matrícula en un sol pagament per a poder sol·licitar el visat d'estudis:

Per a aquests casos es pot sol·licitar pagament únic en efectiu a través del formulari Contacta amb nosaltres.

 

L'import de la matrícula es calcula en funció del nombre de crèdits matriculats, no del nombre d'assignatures. Tingues en compte que en cas que no superes alguna assignatura i et tornes a matricular per segona o més vegades, l'import dels crèdits d'aquesta assignatura s'incrementarà, segons estableix el Decret de Taxes.

 

 

El rebut inclou dos tipus de taxes:

Els qui hagen realitzat les proves en una universitat que no pertanya la Comunitat Valenciana, pagaran una taxa en concepte de trasllat d'expedient.

 

Les taxes es reparteixen en quatre terminis de la manera següent:

 

Cas de 2a matricula en TFG o TFM:

S'informa que, a conseqüència del que es disposa en l'art. 6.3 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV de 29-12-2014), a l'alumnat que es matricule per segona vegada en Treball de Fi de Grau i Treball de fi de Màster, se l'ha d'aplicar la tarifa per crèdit en primera matrícula per una sola vegada en aquest segon any, sempre que no s'haja presentat al treball en el curs anterior o que l'haja aprovat i tinga qualificació incompatible per tenir pendent l'acreditació del B1. Si es matricula per tercera vegada s'aplicarà la tarifa de 3a matrícula.

 

Tot l'alumnat té obligació de tenir una assegurança. La Universitat d'Alacant ofereix el segur escolar obligatori (per a menors de 28 anys) i assegurances voluntàries (per a majors de 28 anys i estrangers sense targeta de residència).

 

 

Els descomptes, beques i exempcions es poden aplicar:

 

 

Descomptes taxes acadèmiques + taxes administratives

No són aplicables al segur escolar.

La presentació de la documentació per a l'obtenció de descomptes es farà de manera telemàtica (UACloud - eAdministración - Tràmits - Acadèmics - Lliurament de documentació de matrícula).

Només s'aplicaran els descomptes si es presenta la documentació justificativa (original i còpia).

 

 

 

L'alumnat membre de família nombrosa tindrà els següents descomptes en matrícula:

Perquè siga efectiu aquest descompte has de lliurar original i còpia del títol de família nombrosa actualitzatn. Aquest document ja no cadrà i que el tornes a lliurar fins que es renove per raó de caducitat.

On dirigir-se per a sol·licitar/actualitzar el títol de família nombrosa.

S'acredita amb el títol expedit per la Direcció General de Benestar Social.

On he de dirigir-me per a sol·licitar/actualitzar el títol de família monoparental

Perquè es faça efectiu aquest descompte has de lliurar original i còpia del títol de família nombrosa actualitzat. Aquest document caldrà que el tornes a lliurar fins que es renove per raó de caducitat.

Discapacitat igual o superior al 33% . L'alumnat al qual se l'haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o que siga pensionista de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, tindrà dret a l'exempció total de les taxes acadèmiques de matrícula i de preus públics.

Documentació: Si vas presentar la certificació acreditativa en el curs anterior en el mateix centre i continua en vigor, no és necessari tornar a presentar-la.

Les alumnes víctimes d'actes de violència de gènere que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat, com també els fills i filles a càrrec menors de 25 anys.

Documentació. Has de presentar una fotocòpia acarada de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, l'informe del Ministeri Fiscal de qual es desprenga que hi ha indicis que eres víctima d'aquesta violència i, si eres fill/a de la persona reconeguda com a víctima i tens menys de 25 anys, també el llibre de família.

Instrucció Vr. Estudiants i Ocupació (07/03/2019)

Tindran dret a l'exempció del 100% de les taxes acadèmiques.

L'alumnat que haja estat subjecte a un programa de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat (dels 15 als 18 anys), haurà de presentar fotocòpia acarada de la certificació de la Conselleria competent en matèria de protecció de menors, o còpia de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesures de reeducació.

En cas que et trobes en situació d'exclusió social hauras de presentar fotocòpia acarada del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Tindran exempció total del pagament de taxes acadèmiques i administratives de matrícula.

Documentació: has de presentar certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme i d'Atenció Ciutadana del Ministeri de l'Interior i, si ets fill/a de la persona reconeguda com a víctima, has de presentar el llibre de família. Si ja l'hagueres presentat el curs anterior en el mateix centre no cal que el tornes a presentar.

El Premi Extraordinari s'atorga a l'alumnat amb el millor expedient de cada promoció. Normativa de Premis Extraordinaris de Graus i Màster Oficial.

No cal sol·licitar-lo. D'ofici es proposen al Consell de Govern de la Universitat d'Alacant les persones candidates a premi extraordinari per a cada titulació. Serà finalment el Consell de Govern mateix qui determine quin candidat/a és mereixedor/a d'aquest premi extraordinari.

L'obtenció del Premi extraordinari, que es notifica per escrit a l'alumne/a, suposa un esment en l'Expedient i genera el dret a l'exempció del pagament de l'expedició del títol i, en cas que s'haja abonat, a la devolució de les taxes pagades.

Beques i exempcions (taxes acadèmiques)

Descompte del 100% de les taxes acadèmiques.

Aquest alumnat difereix el pagament de les taxes acadèmiques fins a la resolució de la seua sol·licitud de beca (*). No obstant això, sí que ha de fer el pagament del 1r rebut de matrícula amb les taxes administratives (60€ aprox. per a l'alumnat de nou ingrés; 10€ aprox. per a la resta).

(*) Els qui no complisquen els requisits acadèmics exigits en les convocatòries sí que pagaran les taxes acadèmiques (cobrament cautelar). Si finalment se li concedeix la beca podrà sol·licitar la devolució de taxes.

L'alumnat sol·licitant de beca del Ministeri haurà de pagar les taxes administratives i les assignatures matriculades per 2a o més vegades. La beca només cobreix les assignatures matriculades per primera vegada.

Quan s'haja resolt la sol·licitud de beca, si és favorable, estarà exempt de pagament; si és desfavorable, se l'enviarà el rebut corresponent a les taxes acadèmiques i l'import total de la matrícula serà distribuït entre els terminis de pagament que resten per passar a cobrament a partir del moment de la denegació. Si finalment et concediren la beca hauràs de sol·licitar devolució de taxes..

 

La presentació d'aquesta sol·licitud en cap cas eximirà del pagament de la taxa de matrícula corresponent, i es procedirà amb posterioritat a la devolució de l'import de l'ajuda, una vegada que siga concedida.

 

L'impagament d'algun dels terminis de matrícula comportarà:

IMPORTANT:

Quan com a conseqüència de l'impagament d'una matrícula aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el pagament previ de l'import d'aquesta, segons estableix la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Vicerectorat d'Estudiants (27 de juliol de 2012): Instrucció sobre l'aplicació de l'abonament del 25% del valor dels crèdits.

Vicerectorat d'Estudiants (5 de febrer de 2014): Instrucció sobre les taxes de reconeixement de crèdits bàsics.

Vicerectorat d'Estudiants - Diplomats Universitaris (21 de setembre de 2012) : Instrucció per a regular el procés d'adaptació dels estudis en procés d'extinció als estudis de Grau que els substitueixen.