Saltar apartados

Admissió a estudis de Grau amb 30 crèdits reconeguts

 

 

 

 

 

 

 • REQUISITS

 

Segons la normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant són requisits d'admissió:

 

 • PERSONES PROCEDENTS D'UNIVERSITATS ESPANYOLES:
 • Que tinguen cursats de manera parcial estudis universitaris oficials espanyols (inacabats).
 • El reconeixement de, almenys, 30 crèdits en els estudis de grau en els quals se sol·licita l'admissió.
 • Tenir una qualificació igual o superior a la de l'última persona admesa pel mateix contingent en l'estudi que se sol·licita, en la preinscripció en aquesta Universitat en el curs acadèmic immediatament anterior al que se sol·licita l'admissió. Notes de tall d'anys anteriors

  * Si els teus estudis no són parcials i ja ets titulat hauràs de fer la preinscripció per a obtenir l'accés al Grau que hi correspon.
 • PERSONES PROCEDENTS D'UNIVERSITATS ESTRANGERES:
 • Que l'estudi cursat en l'estranger siga oficial i de nivell universitari.
 • Que l'estudiant tinga estudis:

- Parcials (inacabats), o

- Complets (acabats) que no hagen obtingut l'homologació del seu títol en Espanya (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport),

 • Que es reconeguen (convaliden), almenys, 30 crèdits ECTS en l'estudi en el qual se sol·licita l'admissió.

En tot cas, la Facultat de Ciències podrà proposar al Consell de Govern, cada curs acadèmic, un límit màxim de places per a aquest tipus d'admissió, com també la no aplicació del requisit de la qualificació.

 

 • PROCEDIMENT

 

 • La sol·licitud d'admissió a títols de grau l'emplenarà la persona interessada o persona autoritzada i es lliurarà, amb la resta de documentació, en la Secretaria de la Facultat de Ciències. Model d'autorització:    DOC    PDF
 • Termini de sol·licitud: del 15 de març al 15 de maig.
 • La resolució de la sol·licitud d'admissió correspon al Degà.
  • Si la resolució és favorable: en la Secretaria de la Facultat es lliurarà a la persona interessada una carta oficial d'admissió. Amb aquesta carta, la persona amb nacionalitat espanyola que haja sigut admesa, procedirà a efectuar el trasllat d'expedient en la seua universitat d'origen. A més, s'abonarà el 25% dels crèdits reconeguts.
  • Si la resolució és desfavorable, la persona interessada podrà optar per l'ingrés en la universitat a través del procés general de preinscripció. Les persones que tinguen estudis estranger, a més, hauran de tramitar prèviament la convalidació dels seus estudis preuniversitaris i la superació de la Selectivitat.

 

 • DOCUMENTACIÓ

 

 

 • PERSONES PROCEDENTS D'UNIVERSITATS ESPANYOLES:
 • Imprès de sol·licitud d'admissió amb 30 crèdits reconeguts (DOC, PDF), amb el qual s'adjuntarà la documentació següent:
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Certificació acadèmica personal (original i còpia). Quan es tracta d'estudis de la Universitat d'Alacant n'hi haurà prou amb una fitxa informativa segellada pel centre.
  • Fotocòpia del pla d'estudis publicat en el BOE o pla d'estudis segellat pel centre responsable de la docència. En aquest pla ha de constar la branca de coneixement. En cas que procedisquen d'un estudi de primer i/o segon cicle hauran d'aportar la publicació en el BOE del pla d'estudis que tenen iniciat.
  • Original i fotocòpia de la targeta de la selectivitat o document acreditatiu que permet l'accés a la universitat.
  • Programa de les assignatures de les quals sol·licita reconeixement (de l'any en què han sigut superades), segellat per la universitat d'origen o amb signatura digital. En cas que el pla d'estudis d'origen siga un Grau han de constar explicitades les competències.

 

 • PERSONES PROCEDENTS D'UNIVERSITATS ESTRANGERES:

 • Sol·licitud d'admissió amb 30 crèdits reconeguts: en DOC i en PDF, amb la qual s'adjuntarà la següent documentació:
 • Original i fotocòpia del passaport o nombre d'identificació d'estrangers (NIE).
 • Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris estrangers cursats, legalitzats i traduïts per un traductor jurat*, en el qual conste:
  • denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari.
  • qualificacions de les assignatures superades indicant:
   • escala de qualificacions universitàries del país d'origen
   • la nota mímima per a aprovar l'assignatura i
   • els punts en els quals es basa l'escala (nota màxima i mínima que es pot obtenir). És a dir, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments.
  • equivalència en hores del nombre de crèdits i durada de cada assignatura (anual, semestral o quadrimestral)
   • Nombre de setmanes que dura el semestre o quadrimestre de cada assignatura
   • Nombre d'hores de teoria, pràctica o equivalents impartides a la setmana (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits...).

Si la informació anterior no consta de manera expressa en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

 • Programa (contingut) de les assignatures superades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura i ha d'anar segellat obligatòriament per la Universitat. Legalitzats com cal i traduïts per traductor jurat*.
 • Pla d'estudis d'origen o quadre de matèries exigides per a aconseguir la titulació: estructura de la titulació (cursos o semestres en els quals es dividideix la titulació, assignatures per curs o semestre, hores lectives o crèdits de cadascuna de les assignatures que constitueixen la titulació), legalitzats i traduïts per traductor jurat*.
 • Rebut pagat que hi corresponga a les taxes per l'estudi del reconeixement. Pot arreplegar-se en la secretaria de la Facultat de Ciències o sol·licitar-se mitjançant correu electrònic a facu.ciencies@ua.es.
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
 • Declaració jurada de no haver-hi sol·licitat homologació del títol al del Ministeri d'Educació espanyol (model de declaració jurada DOC i en PDF).
 • Legalització i traducció de documents.

 * Podrán presentar-hi en sa lengua original només en cas que aquesta siga el castellà.

 

 

Secretaria de la Facultat de Ciències


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax: (+34) 96 590 3781

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464