Accés amb 30 crèdits reconeguts d'universitats estrangeres Secretaria de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Secretaria de la Facultat de Ciències   Secretaria de la Facultat de Ciències
Secretaria de la Facultat de Ciències

Accés amb 30 crèdits reconeguts d'universitats estrangeres

 

 

Segons la Normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant, SON REQUISITS D'ADMISSIÓ:

Cada curs acadèmic la Facultat de Ciències podrà proposar al Consell de Govern de la Universitat d'Alacant un límit màxim de places per a aquesta mena d'admissió, així com la no aplicació del requisit de la qualificació.

 

 

Per a l'estudi de l'expedient s'ha d'abonar una taxa de 143,73 euros. El document de pagament d'aquesta taxa pot arreplegar-se en la secretaria de la Facultat de Ciències o sol·licitar-se per correu electrònic a facu.ciencies@ua.es .

 

Tota la documentació ha d'estar traduïda (*) i legalitzada oficialment.

Els documents són els següents:

1. Original i fotocòpia del passaport, del Número d'Identificació d'Estrangers (NIE), o del DNI.

2. Original i fotocòpia del certificat de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris cursats emès per la universitat d'origen en el qual conste: 

       Si la informació anterior no consta de manera expressa en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

3. Programa (contingut) de les assignatures aprovades de les quals es demana el reconeixement. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura.

4. Pla d'estudis d'origen (quadre de matèries exigides per a aconseguir la titulació), estructura de la titulació (cursos o semestres en els quals està dividida la titulació, assignatures per curs o semestre, hores lectives o crèdits de cadascuna de les assignatures que componen la titulació). 

5. Equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger. 

6. Justificant de l'abonament de la taxa per estudi de l'expedient. 

7. Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació espanyol. Model de declaració jurada:    - 

 

Quan estiga presentada en la Secretaria tota la documentació traduïda i legalitzada oficialment S'INICIARÀ EL TRÀMIT administratiu de reconeixement de crèdits.

 

 

 

 

Seran objecte de reconeixement les matèries o assignatures superades en funció de la similitud en competències i continguts, respectant-se les següents regles:

1. Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

2. Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball del/de l'estudiant per a l'adquisició de coneixements, capacitats i destreses. Són hores corresponents a classes teòriques o pràctiques, seminaris, treballs, projectes, etc.

3. Que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

 

Més informació en Normativa de la Universitat d'Alacant sobre reconeixement de crèdits.