Equip Deganal Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Facultat de Ciències   Facultat de Ciències
Facultat de Ciències

Equip Deganal

 

 

 

 

 

 

  • COORDINADORS I COORDINADORES DE GRAU :

 

Normativa reguladora

La degana o degà serà elegit pel Claustre de Facultat entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat adscrit al centre que preste serveis a temps complet. El seu nomenament correspon a la Rectora o Rector.

Les vicedeganes i vicedegans, les coordinadores acadèmiques i coordinadors acadèmics i la secretària o secretari seran nomenats per la Rectora o Rector, a proposta de la degana o degà, entre el professorat adscrit al Centre que preste serveis a temps complet.

  • LA DEGANA O DEGÀ:

Té la representació de la Facultat i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del Centre.

  • LES VICEDEGANES I VICEDEGANS:

Col·laboren amb el degà o degana en el govern i direcció del centre, exerceixen les funcions que els assigne o delegue, i el substitueixen en cas de vacant, absència o malaltia i cessament per determinades causes.

  • LES COORDINADORES I COORDINADORS ACADÈMICS:

Col·laboren amb la degana o degà en el govern i direcció del centre i exerceixen les funcions que els assigne o delegue. En cap cas poden substituir la degana o el degà.

  • LA SECRETÀRIA O SECRETARI:

Dóna fe dels actes i acords del Claustre i de la Junta de Facultat i altres òrgans col·legiats en els quals actua, elabora i custodia les actes dels òrgans col·legiats i l'arxiu del Centre, actua com a dipositària o dipositari de les actes d'avaluació, expedeix els certificats acadèmics i assegura la publicitat dels acords i documents que corresponga, proveeix allò que siga necessari perquè la Junta Electoral dispose de censos actualitzats en el moment de la convocatòria de les diverses eleccions, i desenvolupa less funcions que li siguen assignades o delegades per la degana o degà.