Tutors de pràctiques Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
tutores
pizarra

Tutors de pràctiques

 

Tutors de pràctiques: de l'entitat col·laboradora i acadèmic

L'alumnat en pràctiques tindrà dos tutors/es:

Tutor/a en l'empresa o entitat col·laboradora:

 • Persona vinculada a l'empresa/institució, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per a realitzar una tutela efectiva i idònia.
 • Si les pràctiques es realitzen en una unitat organitzativa de la pròpia universitat (departament, servei, etc.), el tutor/a haurà de formar part d'aquesta unitat organitzativa.

Tutoria acadèmica:

 • En el cas de pràctiques en entitats col·laboradores externes: PDI doctor de la Facultat de Ciències afí a l'ensenyament a la qual es vincula la pràctica.
 • En el cas de pràctiques en entitats col·laboradores adscrites: PDI doctor de la Facultat de Ciències de diferent unitat organitzativa a aquella en què es realitza la pràctica. En cap cas podran coincidir com a tutors dos membres del mateix departament o institut.

Funcions dels tutors acadèmics

Seran funcions dels tutors acadèmics o tutores acadèmiques, cotutores o cotutoras:

 • Establir el pla de treball amb l'alumne o alumna.
 • Orientar a l'alumnat en la realització d'aquestes pràctiques.
 • Resoldre els dubtes metodològics que pogueren sorgir en relació amb l'activitat a desenvolupar.
 • Garantir el contingut formatiu de les pràctiques i realitzar l'avaluació final de l'activitat.
 • Mantenir el contacte amb l'alumnat tutelat de forma contínua amb l'objectiu de desenvolupar les pràctiques de la manera més eficaç possible i supervisar les seues actuacions.
 • Emetre els informes de valoració i avaluació de l'alumnat.

Borsa de tutors acadèmics

S'assignarà un tutor o tutora de l'àrea més afí al contingut de la pràctica d'entre els inscrits en la BORSA.

La borsa tindrà una vigència de 2 anys (cursos 2018-19 i 2019-2020), excepte en el cas del professorat associat, que podrà sol·licitar la seua inscripció cada curs acadèmic.

Avaluació de les pràctiques curriculars optatives i extracurriculares

En l'avaluació de les pràctiques curriculars optatives i extracurriculares intervenen:

 • EL TUTOR O TUTORA DE L'ENTITAT COL·LABORADORA, que podrà optar per AVALUAR:
  • Emplenant l'imprès d'avaluació i fent-ho arribar al tutor acadèmic.
  • SOLAMENT PRÀCTIQUES CURRICULARS: Entrant en l'UACloud - Pràctiques en empresa - Avaluació. GUIA

    

 • EL TUTOR O TUTORA DE LA UA, la qualificació final de la qual haurà de constar en l'imprès d'avaluació acadèmica una vegada obtinguda l'avaluació del tutor d'empresa, o en l'UACloud-GUIA. Per a gravar els canvis és necessari marcar la casella "guardar preguntes". La qualificació final de PE s'expressarà, amb un decimal, en l'escala de 0 a 10.

La memòria de pràctiques podrà ser supervisada conjuntament pel tutor acadèmic o tutora acadèmica i el cotutor o cotutora.

Els impresos d'avaluació, si són en paper,  i una còpia de la memòria de pràctiques (en format digital preferiblement) es lliuraran en OPEMIL.

ACTES: Amb les notes facilitades pels tutors acadèmics, OPEMIL tancarà les actes de cadascun dels i les estudiants. La signatura de l'acta de les curriculars correspondrà als coordinadors/as de titulació. L'acta de les extracurriculares (en paper) la gestiona el Secretariat de Pràctiques, i se li facilitarà al tutor o tutora acadèmic/a para la signatura.

Guia orientativa per a elaborar la memòria de pràctiques: Guia memòria

Avaluació de les pràctiques curriculars obligatòries

L'avaluació de les pràctiques curriculars obligatòries seguirà el mateix procediment que la resta de les assignatures de la seua tipologia.

Terminis de lliurament de la memòria i avaluació

En el termini màxim de 15 dies previs a la data de tancament d'actes corresponent, l'estudiant haurà de lliurar la memòria de pràctiques al tutor acadèmic o tutora acadèmica.

L'assignatura optativa de pràctiques en empresa no es qualificarà en cap cas amb Matrícula d'Honor.

Nota aclaridora sobre el termini de lliurament de memòries i avaluació:

Període de realització de pràctiques

Convocatòria

Tancament d'actes

1er semestre

C2

Finals de febrer

2º semestre

C3

Finals de juny

Estiu

C4

30 de setembre

Les dates exactes del tancament d'actes es publiquen anualment en el calendari acadèmic.

Acreditació de tutoria

Els participants en el programa de pràctiques podran obtenir des de la i-Administració el certificat acreditatiu. Els certificats de les tutories dels anys anteriors a la implantació del sistema virtual podran sol·licitar-se a l'OPEMIL.