Reconeixement de pràctiques o experièncie professional Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Reconeixement de pràctiques o experièncie professional

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS               SOL·LICITUD per la e-Administració

1.- RECONEIXEMENT PER EXPERIÈNCIA LABORAL I/O PROFESSIONAL ACREDITADA

Haurà estar acreditada mitjançant un Informe de Vida Laboral (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) i un certificat de l'empresa on consten les funcions realitzades, que hauran estar relacionades amb les competències del títol. S'adjuntarà instància model general amb la sol·licitud.

A aquests efectes:

 

2 - ES PODRAN RECONÈIXER LES PRÀCTIQUES DELS SEGÜENTS PROGRAMES

Fundació General de la UA (GIPO), Beca Santander, CRUE, CEPYME, Programa Erasmus Aitana, Erasmus +.

Termini lliurament documentació: Una vegada finalitzada la teua pràctica. La Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits serà la responsable de resoldre en les dates establides per a cada curs acadèmic.

Documentació a aportar:

Per a pràctiques del GIPE:

    1. Certificat expedit pel GIPE on consta el període i el total d'hores.
    2. Acord de pràctiques del GIPE, amb el detall de les tasques de l'estudiant.
    3. En qualsevol cas, el/l'estudiant haurà d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada que serà qualificada amb nota.

Per a la resta de programes:

  1. ANNEX de pràctiques o similar on conste el període, total d'hores i funcions exercides.
  2. En qualsevol cas, el/l'estudiant haurà d'elaborar una MEMÒRIA de la pràctica realitzada amb la finalitat de poder establir l'aptitud o no d'aquestes pràctiques.

S'abonarà el 100% del valor dels crèdits de l'estudi. Es qualificarà amb una nota que comptarà per a calcular la nota mitjana de l'expedient.