Estudiants Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral   Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral
Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral

Estudiants

imagen microscopio
tubos ensayo

Informació per a l'alumnat

LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA ESTÀ EN: PRÀCTIQUES EXTERNES>TITULACIONS 


Tipologia: curriculars i extracurriculars-TFG i TFM (part experimental)-Reconeixement de crèdits

PRÀCTIQUES CURRICULARS

Són una assignatura més en el teu pla d'estudis.


 • Optativa en els Graus de Biologia, Ciències del Mar, Física, Geologia, Matemàtiques i Química (6 ECTS, equivalent a 25 hores per crèdit-150 hores).
 • Obligatòria en el Grau d'Òptica i Optometria (400 hores), en el Grau en Gastronomia i Arts Culinàries (Pràcticum I, II, III, IV i V, 105 hores cadascun), en el MO Gestió Pesquera Sostenible (375 hores) i en el MO Química Ambiental i Sostenible (150 hores).
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

 Són les realitzades amb caràcter voluntari, no formen part del teu pla d'estudis i no apareixeran en el teu expedient. Podràs sol·licitar aquesta modalitat de pràctiques si tens superat el 50% dels crèdits de la teua carrera. Es poden fer fins a 6 mesos o 750 hores dins del curs escolar, com a norma general. Les pràctiques curriculars tenen prioritat sobre les extracurriculars. La normativa permet més d'una pràctica extracurricular per titulació gestionada per la Facultat sempre que siga en empreses diferents i la suma d'hores no excedisca el màxim permès.

Les pràctiques extracurriculars gestionades per la Facultat de Ciències NO es reconeixeran com a curriculars.

IMPORTANT: Una vegada sol·licitat el títol de grau o màster es cancel·larà la pràctica, curricular o extracurricular, de manera immediata. No s'autoritzaran les pràctiques extracurriculars quan s'estenguen al període vacacional de l'Administració als qui estiguen en condicions de demanar el títol en aqueixes dates (agost).
TREBALL FI DE GRAU I FI DE MÀSTER

Si tenen una part experimental en empresa o institució externa a la UA s'ha de signar un conveni específic . La tramitació correspon al Gabinet de convenis .

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

 Per experiència professional o per pràctiques extracurriculars d'altres programes.

 

Requisits-Normativa


PRÀCTIQUES CURRICULARS
 • Estudis de Grau:
  • Complir els requisits de matrícula de la normativa de permanència: Cap estudiant podrà matricular-se d'assignatures noves mentre no ho faça de totes les assignatures bàsiques no superades incloses en cursos anteriors segons el pla d'estudis de la titulació. (Títol IV, art. 2).
  • Tenir superats 120 crèdits en el moment de fer la sol·licitud en els terminis establits.
  • Grau en Òptica Optometria: Tenir superats 180 crèdits en el moment de l'avaluació i 24 crèdits superats de les matèries d'Optometria/Contactologia en el moment de la matrícula. Vegeu fitxa d'assignatura.
  • Grau en Gastronomia i Arts Culinàries:  sense requisits previs.
 • Estudis de Màster: els derivats del pla d'estudis.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS 

 • Estar matriculat/ada en la Facultat de Ciències en Grau o Màster.
 • Tenir superat el 50% dels crèdits del teu pla d'estudis de Grau en la convocatòria C4 del curs anterior. Per al Màster no es requereix mínim de crèdits superats.

En tots dos casos s'exigeix tenir matrícula vigent i NO sol·licitar el títol que corresponga mentre dure la pràctica.

IMPORTANT: Una vegada sol·licitat el títol de grau o màster es cancel·larà la pràctica, curricular o extracurricular, de manera immediata. No s'autoritzaran les pràctiques extracurriculars quan s'estenguen al període vacacional de l'Administració a qui estiga en condicions de demanar el títol en aquestes dates (agost).

Normativa de la UA

Reglament de pràctiques externes de la Facultat de Ciències

La Facultat podrà autoritzar una segona pràctica extracurricular sempre que la suma d'hores no excedisca el màxim permès i que es faça en diferent centre que la primera.

Termini de sol·licitud i matrícula de pràctiques

SI ÉS UNA ASSIGNATURA OPTATIVA:

Les pràctiques es poden fer durant el primer semestre, segon semestre o estiu. En la següent graella pots veure les dates en què has de sol·licitar-les segons el període triat:

Període de realització Data de sol·licitud Matrícula (*)
1r semestre Setembre Setembre o una vegada assignada la pràctica
2n semestre o estiu Novembre Setembre o una vegada assignada la pràctica

* No et pots matricular des del campus virtual de l'assignatura optativa de pràctiques. Et matricularem al setembre si vas a sol·licitar beca o necessites un mínim de crèdits per una altra causa, si tens previst fer les pràctiques durant el primer semestre, segon semestre o a l'estiu. Has de demanar-ho en l'OPEMIL, personalment o escrivint a qualitat.ciencies@ua.es.

Si no has fet la teua sol·licitud en els períodes establits, pots presentar-la directament en l'OPEMIL abans del 28 de febrer del curs vigent. Solament es tindrà en compte el nombre de crèdits superats en la convocatòria C4 del curs anterior.

GRAU D'ÒPTICA I OPTOMETRIA, GRAU EN GASTRONOMIA I MÀSTERS AMB PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES: la matrícula de l'assignatura de pràctiques es farà per campus virtual en el període ordinari assignat. S'informarà del procediment de sol·licitud de centre de pràctiques a l'inici del curs.

Formulari de sol·licitud i assignació del centre de pràctiques

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES EXTERNES  (tancat)

AVÍS GRAU EN MATEMÀTIQUES: LES 2 ASSIGNATURES (25000 I 25001) NO ES PODRAN FER EN EL MATEIX CENTRE O EMPRESA (25001 NO OFERTADA EL CURS 2020-21).

El formulari estarà actiu al juliol i agost per als estudiants que vulguen fer pràctiques en el primer semestre. S'habilitarà a l'octubre per als sol·licitants de pràctiques durant el segon semestre i l'estiu.

GRAU D'ÒPTICA I OPTOMETRIA:  S'habilitarà el formulari al setembre només per als estudiants d'aquesta titulació.

ASSIGNACIÓ CENTRES GRAU ÒPTICA I OPTOMETRIA

L'assignació de l'entitat col·laboradora es farà mitjançant un procés de selecció en cas de ser necessari. La baremació per a l'assignació de les pràctiques, quan les sol·licituds superen l'oferta de places, s'efectuarà sobre 5 punts (2 punts estaran relacionats amb les qualificacions d'itinerari segons l'afinitat amb l'activitat de l'empresa;  2 punts estaran associats a la mitjana de l'expedient; i el punt restant estarà associat a la justificació de l'opció triada).

Ens posarem en contacte amb vosaltres per a informar-vos sobre l'assignació del centre de pràctiques a través del correu electrònic de la UA.

Tràmits: què fer abans de començar i quan acabes. Impresos

Per a TOTES les assignatures optatives de pràctiques (totes les titulacions) i per a pràctiques extracurriculars

ABANS DE COMENÇAR (una vegada assignada la pràctica):


 

Procediment: cal facilitar les dades bàsiques de la pràctica que es demanen des de l'OPEMIL

Una vegada validada la pràctica  s'avisarà perquè les tres parts (estudiants i tutors) signen l'acord electrònic.

GUIA PER A GESTIONS EN UACloud

Només en cas que no siga possible la signatura pel campus virtual es lliurarà en l'OPEMIL emplenat i signat per totes les parts Annex al conveni. Annex
Les pràctiques extracurriculars NECESSITEN A més la presentació de l'imprès de Sol·licitud d'Inscripció i Matrícula

Sol·licitud d'Inscripció-Matrícula PEC


 

Algunes empreses o institucions requereixen un procediment especial. En aquest cas, l'OPEMIL facilitarà els documents pertinents.

 

 

QUAN ACABES (pràctiques curriculars i extracurriculars). Documents que cal enviar/lliurar en OPEMIL (pràctiques curriculars i extracurriculars):

 

  Tutor-a empresa Avaluació en paper IMPRÈS Avaluació externa
  Tutor-a Facultat Ciències Avaluació en paper IMPRÈS Avaluació acadèmica
 
  Tutor-a empresa AVALUACIÓ en UACloud: Pràctiques en empresa- Avaluació GUIA
  Tutor-a Facultat Ciències AVALUACIÓ en UACloud: Pràctiques en empresa- Avaluació GUIA per a consultar l'avaluació externa
       
Els estudiants hauran d'enviar a l'OPEMIL els següents documents. La memòria es pot pujar a Pràctiques en empresa de l'UACloud:
  Estudiant Memòria de pràctiques

Preferiblement en format electrònic

Guia orientativa per a elaborar la memòria

  Estudiant Justificant d'haver emplenat l'enquesta de l'UACloud (Pràctiques en empresa, Qüestionari, Contestar). La confirmació de la realització de l'enquesta de pràctiques es rep en l'adreça electrònica alu.ua.es

 

 

BORSA DE TUTORES I TUTORS (pràctiques optatives i extracurriculars):

 

S'assignarà una tutora o tutor de l'àrea més afí al contingut de la pràctica d'entre les persones inscrites en la  BORSA

 

La borsa tindrà una vigència de 2 anys (cursos 2018-19 i 2019-2020), excepte en el cas del professorat associat, que podrà solicitar la seua inscripció cada curs acadèmic.

 

TITULACIÓ GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

ABANS DE COMENÇAR:

 • ACORD DE PRÀCTIQUES-Procediment.  Cal facilitar les dades bàsiques de la pràctica que es demanen des de l'OPEMIL (qualitat.ciencies@ua.es): data d'inici i data de finalització. Una vegada validada la pràctica s'avisarà perquè les tres parts (estudiant i tutors) signen l'acord electrònic.

GUIA PER A GESTIONS EN UACloud

 • Annex al conveni, on es concreta la pràctica. Es lliurarà en l'OPEMIL emplenat i signat per totes les parts  només en cas que no es puga fer pel campus virtual.
 • Annex horari, que hauràs de lliurar a la tutora o tutor acadèmic perquè et done el vistiplau abans de començar. EN CAP CAS SUBSTITUEIX l'ACORD DE PRÀCTIQUES I NO TÉ VALIDESA SEGONS EL PROCEDIMENT ESTABLIT PER LA UA.

QUAN ACABES:

 • Enquesta de l'UACloud (Pràctiques en empresa, Qüestionari, Contestar). La confirmació de la realització de l'enquesta de pràctiques es rep en l'adreça electrònica alu.ua.es

 

MÀSTERS AMB PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES

ABANS DE COMENÇAR:

 • Procediment: cal facilitar les dades bàsiques de la pràctica que es demanen des de l'OPEMIL a qualitat.ciencies@ua.es. Una vegada validada la pràctica  s'avisarà perquè les tres parts (estudiant i tutors) signen l'acord electrònic.

GUIA PER A GESTIONS EN UACloud

 

 • Annex al conveni, on es concreta la pràctica i se signa en cas que no es puga fer pel campus virtual.

EN FINALITZAR:

Avaluació del tutor o tutora d'empresa. Es pot fer de 2 formes:

En paper: Aquest imprès es lliurarà o enviarà al tutor/a acadèmic/a una vegada emplenat per l'empresa o institució: Imprès d'avaluació

Per UACloud: Pràctiques en empresa, Avaluació. GUIA

Memòria de pràctiques, que l'o l'estudiant lliurarà a la tutora o tutor acadèmic per a la seua avaluació.

  

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS-TOTES LES TITULACIONS

El procediment per a formalitzar les pràctiques extracurriculars és el mateix que per a les curriculars, més el lliurament de l'imprès de SOL·LICITUD  I INSCRIPCIÓ.

 Els impresos d'avaluació són els mateixos que per a les curriculars.

 

Centres de pràctiques-Ofertes

Pots sol·licitar plaça de les oferides el curs 2017-18 si no trobes cap oferta del teu interès en el curs 2018-19. És aconsellable que indiques més d'una empresa en la teua sol·licitud.

AVÍS GRAU EN MATEMÀTIQUES: LES 2 ASSIGNATURES (25000 I 25001) NO ES PODRAN FER EN EL MATEIX CENTRE O EMPRESA.

Oferta de places Pràctiques Externes curs 2019-20

Ofertes de Pràctiques Externes ÚLTIMA HORA curs 2019-20

 Pots proposar la signatura d'un nou conveni. Per a començar-ne els tràmits n'hi ha prou que ens facilites el contacte de l'empresa on vols realitzar les teues pràctiques. Es respectarà la preferència de l'estudiant que haja promogut el conveni.

Avaluació i terminis-assignatures optatives

 • En primer lloc seràs avaluat/ada  pel tutor designat per l'empresa. La qualificació serà d'Apte o No apte, excepte en el cas de la titulació d'Òptica i Optometria on es qualifica d'1 a 5. La qualificació de No apte suposa el suspens en la nota final de les pràctiques.
 • Una vegada obtinguda la qualificació d'Apte i en el termini màxim de 15 dies previs a la data de tancament d'actes corresponent, hauràs de lliurar la memòria de pràctiques al tutor acadèmic o tutora acadèmica, que et qualificarà amb una nota. Aquest termini s'entén com a norma general, qui faça les seues pràctiques en dates que no permeten respectar aquests terminis hauran de lliurar la memòria durant els 15 dies següents a la data de finalització de les seues pràctiques, si és període lectiu.

L'assignatura optativa de pràctiques en empresa no es qualificarà en cap cas amb Matrícula d'Honor.

Termini de lliurament de memòries i avaluació:

Període de realització de pràctiques

Convocatòria

Tancament d'actes

1r semestre

C2

Finals de febrer

2n semestre

C3

Finals de juny

Estiu

C4

30 de setembre

Les dates exactes del tancament d'actes es publiquen anualment en el calendari acadèmic.

Guia orientativa per a elaborar la memòria de pràctiques Guia d'avaluació

Drets i obligacions. Assegurances

¿Em pagaran?

La pràctica no implica cap relació laboral amb l'empresa, per la qual cosa no està obligada a remunerar el treball fet. No obstant això, en alguns casos l'empresa ha oferit una compensació econòmica.

Obligacions

Has de respectar el règim i dedicació que s'establisca en el programa de treball descrit en l'Annex, mantenint-te en contacte amb els teus tutors. Hauràs de respectar la confidencialitat de les tasques i resultats obtinguts amb el límit que t'impose l'entitat col·laboradora. En finalitzar les teues pràctiques hauràs d'elaborar una Memòria, que lliuraràs al teu tutor o tutora de la Facultat. En aquesta Memòria assenyalaràs les activitats que has dut a terme durant el període de pràctiques i servirà de base per a obtenir la teua qualificació final.

Assegurança per a realitzar les pràctiques

Si ets menor de 28 anys, estaràs cobert per l'assegurança escolar bàsica obligatòria, inclosa en la matricula ordinària.

Si ets major de 28 anys, tens l'obligació de subscriure una assegurança que et cobrisca  durant les teues pràctiques. Per a fer-ho hauràs de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant. En el cas que no indiques res en formalitzar la teua matrícula, subscriurem l'assegurança de menor import.

A més, la Universitat d'Alacant té contractat una assegurança de responsabilitat civil derivada de les pràctiques curriculars i extracurriculars en empreses i institucions d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Alumnat.

L'alumnat que realitze pràctiques extracurriculars en l'estranger haurà de contractar una assegurança i enviar el certificat a l'OPEMIL.

Cobertures accident i responsabilitat civil. Contractació.