Normativa de funcionament Infraestructures de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Infraestructures de la Facultat de Ciències   Infraestructures de la Facultat de Ciències
Infraestructures de la Facultat de Ciències

Normativa de funcionament

 

(Versió per a imprimir)


Aprovada en Junta de Facultat de 20 de març de 2012

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DELS LABORATORIS DOCENTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

Amb aquesta normativa es pretén ordenar la sol·licitud i l'assignació dels laboratoris docents que gestiona la Facultat de Ciències amb la finalitat d'aconseguir una utilització òptima dels mateixos i coordinar de manera raonable els interessos dels usuaris.

Definició:
Els laboratoris docents de la Facultat de Ciències són laboratoris destinats a la docència en titulacions gestionades pel Centre i en assignatures impartides per departaments adscrits al mateix.
Es disposa de 4 laboratoris de pràctiques: tres situats en l'edifici Ciències IV (Nº 1 "0004PB001", Nº 2 "0004PB18" i Nº 3 "0004PB017") amb capacitat aproximada per a 32, 40 i 35 alumnes respectivament i un situat en Ciències II (0007PB043) amb capacitat per a 55 alumnes.
Aspectes tals com la definició d'objectius i l'adequació, actualització i coordinació de l'ensenyament teòric i pràctica són d'especial rellevància per a una docència de qualitat; però també el disposar d'unes instal·lacions i equips adequats i  un sistema organitzatiu que possibilite l'optimització dels recursos. Per a açò,  es planteja aplicar, en la mesura del possible, criteris per al funcionament dels laboratoris docents adscrits a la Facultat de Ciències, que permeten un ús racional d'aquestes instal·lacions.

Utilització i reserva:

L'espai està destinat a impartir activitats docents dels departaments adscrits a la Facultat de Ciències, que no puguen ser ateses en les instal·lacions docents que gestionen els departaments.
Per a la utilització dels laboratoris docents durant un curs acadèmic ha de realitzar-se una sol·licitud de reserva prèvia dels mateixos en els terminis que es comunicaran amb suficient antelació.
Totes les sol·licituds estaran gestionades en una agenda única des del Deganat de la Facultat de Ciències, i es realitzaran a través del formulari que es troba en la pàgina web de la Facultat, en "RESERVA D'ESPAIS". (http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/espacios/reserva_espacios.html).

L'assignació i reserva dels laboratoris es realitzarà de manera consensuada amb tots els departaments sol·licitants.
Una vegada realitzada l'assignació i reserva dels laboratoris en els terminis que s'establisquen, i sempre que existisquen trams horaris sense assignar, s'acceptaran noves sol·licituds de reserva. Aquestes sol·licituds extraordinàries hauran de realitzar-se amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l'inici de les pràctiques, i s'utilitzarà el formulari esmentat anteriorment.

La prioritat en l'assignació serà la següent:
1.    Estudis de Grau i Llicenciatura de la Facultat de Ciències.
2.    Altres estudis de Grau i Llicenciatura impartits per Departaments adscrits a la Facultat.
3.    Màsters oficials gestionats per la Facultat de Ciències o impartits pels departaments adscrits a la mateixa.
4.    Altres màsters impartits per departaments adscrits a la Facultat.
5.    Programes de Doctorat impartits per departaments adscrits a la Facultat.
6.    Cursos CECLEC impartits per departaments adscrits a la Facultat.
7.    Altres utilitats.

Es tractarà de mantenir el mateix laboratori per a una mateixa assignatura en cada semestre.
Les assignatures bàsiques o obligatòries (graus) o ben troncals o obligatòries (llicenciatures) tindran prioritat sobre les  assignatures optatives.
El calendari amb l'ocupació dels laboratoris estarà disponible per a la seua consulta en la pàgina web de la Facultat, en "RESERVA D'ESPAIS".
(http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/espacios/reserva_espacios.html).
Aquest calendari serà actualitzat periòdicament amb les últimes reserves i haurà de ser consultat pels interessats, amb anterioritat a la realització d'una sol·licitud de reserva.
No es podran bloquejar ni dates ni hores en el programa Universitas XXI fins que no haja sigut comunicada als sol·licitants l'assignació dels laboratoris per part de la Facultat.
En qualsevol cas, la disponibilitat dels laboratoris quedarà limitada i condicionada a l'organització ordinària de les activitats que li són pròpies.

Anul·lació de reserves:
Correspon als sol·licitants l'anul·lació de les reserves amb la major diligència, quan la sol·licitud que es tracte no es vaja a materialitzar.
L'anul·lació es realitzarà a través del mateix formulari utilitzat per a la sol·licitud de reserves, indicant en l'apartat "Observacions" Anul·lació.
Al final de cada curs acadèmic s'elaborarà un informe que contindrà la informació relativa a l'ocupació global i per departaments.
Davant la reserva indiscriminada i reiterada de franges horàries, i la seua no anul·lació, que provoquen la no ocupació dels laboratoris en les mateixes, la Facultat adoptarà les mesures que considere oportunes per a evitar-la.


Normes d'ús:

L'accés als laboratoris es realitzarà mitjançant les targetes de seguretat que para tal efecte es troben en la Consergeria de la Fase II de la Facultat.
El material docent d'ús comú no podrà retirar-se dels laboratoris docents sense autorització de la Facultat. El material serà revisat i actualitzat de forma periòdica.
Els usuaris hauran de seguir les normes de seguretat establides pel Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant per als laboratoris docents.
Les despeses derivades del dany del material, a causa d'una conscient manipulació incorrecta, seran abonats pel causant directe, i en defecte d'açò, pel Departament responsable de l'assignatura que estiguera impartint les pràctiques en aqueix moment.
Qualsevol anomalia, defecte o avaria que siga detectada en el material docent, haurà de ser comunicada com més prompte millor al personal responsable de les instal·lacions.

Personal:

Els laboratoris docents de la Facultat disposen en l'actualitat d'un especialista tècnic (Jose Vicente Guardiola Bartolomé, e-mail: jv.guardiola@ua.es) que té com a funcions:
•    Gestió i Manteniment dels laboratoris.
•    Recepció i confirmació, si escau, de les sol·licituds de reserva realitzades pels departaments.
•    Preparació del material d'ús comú necessari per a la impartició de les pràctiques, prèvia sol·licitud per part del professorat.
•    Manteniment, posada a punt i reparació (si fóra possible) del material comú.
•    Vetlar pel bon ús de les instal·lacions i materials.
•    Gestió del préstec de material als Departaments (quan s'habilite aquesta opció).
•    Realització de l'informe semestral i anual sobre l'ocupació dels laboratoris.
•    Proposta d'adquisició i substitució de material.
•    Aplicació de Criteris de Qualitat.
Correspon al PAS dels departaments (Oficials, Especialistes Tècnics i Tècnics de Laboratori) desplaçar i muntar en els Laboratoris Docents de la Facultat tot el material necessari per a la impartició de les pràctiques de les assignatures dels seus respectius departaments, a excepció del material d'ús comú que es troba en els Laboratoris Docents (microscopis, lupes, estufes, etc.).
Els departaments disposaran d'armaris i/o prestatgeries on guardar el material necessari per a la realització de les pràctiques, el qual haurà de ser retirat al final de cada semestre o una vegada que finalitzen les pràctiques.

Material:

La relació de material d'ús comú situat en els laboratoris docents es podrà consultar en la pàgina web del Centre.