Perfil d'ingrés i admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés i admissió

 

El perfil de l'estudiant del Màster en Optometria Avançada i Salut Visual correspon a graduats i graduades i diplomats i diplomades en Òptica i Optometria.

Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Màster, regulada en l'article 20 de la Normativa sobre títols oficials de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012) . Entre unes altres, una de les seues funcions serà la de dur a terme la selecció de l'alumnat a l'efecte de la seua admissió.
En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els sistemes i procediments d'admissió hauran d'incloure els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

En cas que la demanda supere a l'oferta de places es procedirà a realitzar una baremación dels candidats.

  1. S'establirà un ordre en funció de l'expedient acadèmic tant per a graduats i graduades com per a diplomats i diplomades per separat.
  2. S'aniran acceptant primer de major a menor expedient acadèmic.
  3. En cas d'empat, es prioritzarà a l'alumnat que haja cursat la titulació en menys temps.
  4. En cas de persistir l'empat la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevista personal dels candidats implicats.

No es considera la realització de proves d'accés especials.