Estructura i continguts Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Estructura i continguts

MÀSTER UNIVERSITARI EN ANÀLISI I GESTIÓ D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

 

 

 

 

El Màster consta de 60 ECTS, distribuïts en 30 ECTS obligatoris i 18 ECTS optatius d'especialitat, mes 12 ECTS obligatoris que corresponen al Treball Fi de Màster.

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives (OP)

18

Treball Fi de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

Principi de pàgina

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS OBLIGATORIS)

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MAR MEDITERRANI

OB

3

ECOLOGIA FUNCIONAL

OB

3

ECOSISTEMES TERRESTRES MEDITERRANIS

OB

3

AGRICULTURA MEDITERRÀNIA

OB

3

INTERACCIONS D'ORGANISMES EN AMBIENTS MEDITERRANIS

OB

3

SÒLS MEDITERRANIS

OB

3

GEOMORFOLOGIA I HIDROLOGIA DE LA CONCA MEDITERRÀNIA

OB

3

ATMOSFERA I CLIMA

OB

3

MODELITZACIÓ ESPACIAL TEMPORAL DE RECURSOS

OB

3

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

OB

3

 

L'alumnat escull una especialitat, per a la qual cosa ha de triar un mínim de 18 crèdits de les assignatures optatives que s'imparteixen en aquesta especialitat, però matricular-se de més crèdits.

*L'alumnat ha de cursar un mínim de 3 assignatures d'entre les 16 que s'ofereixen com a optatives en cada mòdul d'especialitat.

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

ESPECIALITAT: ANÀLISI D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

ESPECIALITAT: GESTIÓ AMBIENTAL D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ESPÈCIES INDICADORES DE CANVIS EN EL SISTEMA MARÍ

OP 3

AGRICULTURA ECOLÒGICA

OP

3

COMUNITATS I PAISATGES MARINS COM A ELEMENTS DE VALORACIÓ

OP 3

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

OP 3

TIPIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ MARINA

OP 3

CONTAMINACIÓ D'AIGÜES

OP 3

ASPECTES ECOLÒGICS D'ÀREES MARINES PROTEGIDES I ESCULLS ARTIFICIALS

OP 3

CONTAMINACIÓ DE SÒLS

OP 3

AQÜICULTURA I MEDI AMBIENT

OP 3

EL SISTEMA SÒL-PLANTA

OP 3

DINÀMICA SEDIMENTÀRIA LITORAL

OP 3

EROSIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS

OP 3

BIOLOGIA I ECOLOGIA DEL SÒL

OP 3

AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

OP 3

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

OP 3

GESTIÓ D'AIGÜES CONTINENTALS

OP 3

ÚS DEL SÒL I DINÀMICA DE COMUNITATS BIÒTIQUES

OP 3

GESTIÓ D'ECOSISTEMES

OP 3

PAISATGES ANTROPITZATS I CORRECCIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS

OP 3

GESTIÓ DE FLORA

OP 3

RESTAURACIÓ ECOLÒGICA

OP 3

GESTIÓ DE RESIDUS

OP 3

BIOGEOQUÍMICA I DINÀMICA HÍDRICA DE BOSCOS MEDITERRANIS

OP 3

MODELITZACIÓ DE SISTEMES ECOLÒGICS

OP 3

PATOLOGIA VEGETAL

OP 3

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I AUDITORIA AMBIENTAL

OP 3

CONTROL BIOLÒGIC

OP 3

SÒL I TERRITORI

OP 3

MANEIG DE FAUNA SILVESTRE

OP 3

TELEDETECCIÓ AMBIENTAL

OP 3

MÈTODES ANALÍTICS I MOLECULARS AMBIENTALS

OP 3

TECNOLOGIA DE DEPURACIÓ D'ABOCAMENTS URBANS I INDUSTRIALS

OP 3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB 12

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB 12

Principi de pàgina

 

 

 

El Màster en Gestió i Restauració del Medi Natural s'organitza en un primer Mòdul bàsic compost per assignatures obligatòries i dos mòduls d'especialització. Els ensenyaments del Màster es completen amb la realització d'un Treball fi de Màster (TFM).

 

 MÒDUL BÀSIC (30 crèdits ECTS)

Les assignatures obligatòries del Màster que s'imparteixen en la UA començaran a mitjan setembre (inici del curs acadèmic). Posteriorment s'impartiran les obligatòries pròpies de la UMH.

 

 MÒDULS D'ESPECIALITZACIÓ (18 crèdits ECTS)

 

 

 

TREBALL FI DE MÀSTER (12 ECTS)

Principi de pàgina

 

INICI MÀSTER