Per què estudiar El Grau en Física en la UA? Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Per què estudiar El Grau en Física en la UA?

 

Els ensenyaments de grau en Física, adscrites a la branca Ciències, tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general en Física com a disciplina científica que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals en les quals haurà d'aplicar les destreses adquirides.

Amb caràcter general, i segons el Llibre Blanco del Títol de Grau en Física, "el físic ha de ser capaç d'avaluar i destriar entre els ordres de magnitud, com també de desenvolupar una clara percepció de situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies, la qual cosa permet l'ús de solucions conegudes a nous problemes. Per a això és important que l'estudiant, a més de dominar les teories físiques, adquirisca un bon coneixement i domini dels mètodes matemàtics i numèrics més comunament utilitzats".

El grau en Física en la Universitat d'Alacant proporcionarà una formació matemàtica ben sòlida que permetrà al graduat abordar els problemes que se li presenten en el seu treball utilitzant sofisticades eines de càlcul, tant teòriques com a numèriques. Un dels objectius més importants del grau és l'ús de l'ordinador aplicat a l'estudi i resolució de problemes físics. En el grau es fa especial èmfasi en aquests aspectes, per la qual cosa tenen una important càrrega horària les assignatures de matemàtiques i programació.

Atenent al Llibre Blanco del Títol de Grau en Física, un altre dels objectius del grau és que s'adquirisca la capacitat d'identificar els elements essencials d'un procés o una situació complexa, la qual cosa li permetrà construir un model simplificat que descriga amb l'aproximació necessària l'objecte d'estudi i que permeta fer prediccions sobre la seua evolució futura. El físic ha de ser capaç també d'identificar la forma de comprovar la validesa del model i d'introduir les modificacions necessàries quan s'observen discrepàncies entre les prediccions del model i les observacions.

Finalment, les assignatures de laboratori incloses en el grau, permetran l'estudiant familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més usats.