Perfil d'ingrés i criteris d'admissió Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

A més dels requisits generals d'accés, es recomana que les persones que vulguen optar per aquest Programa de Doctorat siguen llicenciats o graduats en títols vinculats a Ciències Experimentals o Biosanitarias, com són Biologia, Química, Bioquímica, Física, Matemàtiques, Geologia, Medicina, Infermeria, Nutrició, Podologia, Biomedicina (Ciències Biomèdiques), Farmàcia o Biotecnologia, entre uns altres, i que hagen consolidat coneixements previs, si pot ser avançats (màster o equivalent), en alguna de les disciplines del programa (Biologia, Bioquímica, Física Computacional/Astrofísica, Química Orgànica, Química Analítica, Immunologia, Geologia, Matemàtiques, Ciències Mediambientals/Zoologia,) i/o en alguna de les línies de recerca oferides pels equips investigadors integrants. Es recomana un coneixement intermedi/avançat dels idiomes espanyol, valencià i anglès.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, donant-se publicitat als mateixos a través dels sistemes d'informació previs a l'accés i a l'admissió d'estudiants.

El programa de doctorat podrà admetre doctorands tant a temps complet com a temps parcial. Per a sol·licitar l'admissió a temps parcial, el candidat haurà d'acreditar aquesta situació, que haurà de ser avaluada i autoritzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Encara que si escau podrà dependre de la branca de coneixement, la disciplina concreta, i les característiques de línia de recerca triada, per regla general, el percentatge d'alumnes que realitzen el doctorat a temps parcial, no haurà de superar el 30% del total d'alumnes matriculats.

No es considera la realització de proves d'accés especials. En el cas que la demanda del títol supere el nombre de places màxim oferit, l'admissió definitiva es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris de selecció:

 

Serà el resultat de sumar la puntuació obtinguda en cadascun dels apartats a), b), c) i d), que es descriuen a continuació, podent aconseguir un màxim de 10 punts.

a) Títol que dóna accés al programa de doctorat: fins a 5 punts. Aquest apartat es puntua de la següent forma:

Estar en possessió d'un títol de Màster en àrees de les Ciències Experimentals o de les Ciències Biosanitarias, els continguts formatius de les quals teòrics i pràctics estiguen directament relacionats amb les competències i habilitats necessàries per a desenvolupar amb èxit alguna de les línies de recerca oferides per qualsevol dels equips investigadors del programa de doctorat: 5 punts.

Estar en possessió d'un títol de Màster en àrees de les Ciències Experimentals o de les Ciències Biosanitarias, els continguts formatius de les quals teòrics i pràctics tinguen algun grau d'afinitat amb les línies de recerca oferides per qualsevol dels equips investigadors del programa de doctorat: 3 punts.

Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS: 3 punts.

Estar en possessió d'un títol que done accés al programa de doctorat, preferentment en altres àrees de la Biologia, Química, Física, Matemàtiques, Immunologia, Ciències Mediambientals, Geologia o àrees afins, que encara que presenten poca afinitat amb les línies de recerca oferides per qualsevol dels equips investigadors del programa de doctorat, incloga almenys 15 crèdits ECTS metodològics i de formació en recerca o equivalents; l'alumne haurà de realitzar o haver realitzat, a més, el treball de finalització de màster/grau o un treball de recerca equivalent, d'almenys 15 crèdits ECTS: 2 punts.

 

b) Expedient acadèmic del títol que done accés al programa de doctorat: fins a 1,5 punts.

c) Resultats acadèmics en assignatures afins al programa de doctorat: fins a 2 punts.

d) Experiència professional relacionada: fins a 1,5 punts.

Les llengües oficials de la Comunitat Científica en la qual s'impartirà el Programa de Doctorat, són el Castellà i el Valencià. S'exigirà igualment l'idioma anglés, en ser la llengua oficial de la Comunitat Científica Internacional, necessària d'altra banda per a dur a terme de manera òptima les activitats del programa. En el cas de l'anglès s'exigirà com a mínim el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència. En qualsevol cas, l'acreditació d'idiomes s'avaluarà a través de la pròpia documentació presentada per l'estudiant, durant l'entrevista mantinguda amb el mateix, o a través de l'avaluació realitzada pel Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant.

A l'entrevista hauran d'assistir el Coordinador del Programa de doctorat i, almenys, dos membres de la Comissió Acadèmica del mateix. Durant l'entrevista es farà participar el més possible al candidat, a través de qüestions dirigides principalment a obtenir informació sobre els motius que li han portat a voler incorporar-se al programa i sobre el que espera obtenir del mateix. S'intentarà igualment valorar les aptituds i actituds del candidat en relació amb les activitats que haurà de desenvolupar al llarg del programa, així com avaluar el grau de coneixement de la llengua anglesa. La idea és que la informació fluïsca en tots dos sentits, perquè ambdues parts tinguen clar què és el que espera la una de l'altra, i d'aquesta forma augmentar les garanties finals d'èxit.

 

La Universitat d'Alacant compta amb un Centre d'Atenció a l'Estudiant a través del com atén a tots aquells estudiants amb algun tipus de discapacitat, ja siga d'índole física, sensorial, psíquica o mental o amb una malaltia crònica que incidisca en els seus estudis. La seua missió és oferir una atenció específica amb la finalitat de garantir la plena participació universitària, seguint els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal.

 

La Comissió acadèmica del programa de doctorat detallarà clarament el barem utilitzat en el procés d'admissió. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del programa de doctorat durant el període de preinscripció. En cas de rebot de l'admissió, la comissió acadèmica del programa doctorat farà arribar a la persona interessada un informe escrit justificant la seua decisió.

 

En funció dels perfils d'ingrés de l'estudiant s'estableixen uns complements de formació que estan directament relacionats amb el títol que dóna accés als programes de doctorat.