Complements de formació Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Complements de formació

 

Per a aquest Programa de Doctorat s'estableixen complements de formació en funció dels perfils d'ingrés de l'estudiant. Aquests perfils d'ingrés estan directament relacionats amb el títol que dóna accés als programes de doctorat.

 

Qui ha de cursar els complements de formació

a. Els estudiants amb perfil d'ingrés I accediran directament al programa sense complements de formació.

b. Per als estudiants amb perfil d'ingrés II-A la comissió acadèmica del programa de doctorat establirà, en funció de la formació prèvia segons la línia o línies de recerca triades per l'alumne, la necessitat o no de realització de complements de formació.

c. Els titulats amb perfil d'ingrés II-B, hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació al fet que es refereix l'article 7.2 del RD 99/2011, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster. En última instància serà la comissió acadèmica del programa de doctorat, la que establirà, en funció de la formació prèvia segons la línia o línies de recerca triades per l'alumne, la necessitat o no de realització d'aquests complements.

En el cas que els alumnes amb perfil d'ingrés II-a o II-B hagen de cursar finalment els complements de formació, aquests complements consistiran a cursar una o diverses assignatures de matèries o mòduls dels diferents Màsters Oficials de la Universitat d'Alacant, que estiguen directament relacionats amb els coneixements necessaris per a poder afrontar el doctorat en funció de les línies de recerca escollides, i que permeta als alumnes adquirir les competències generals i específiques necessàries, amb les màximes garanties d'èxit i en el temps previst per a açò, segons la normativa de doctorat, i amb un màxim de 20 crèdits ECTS.

Les assignatures a cursar seran seleccionades per la Comissió Acadèmica en cada cas concret, i s'escolliran d'entre les matèries obligatòries de les disciplines del programa que tinguen relació amb les Ciències Experimentals i Biosanitarias i que es troben incloses en aquells Màsters Oficials de la Universitat d'Alacant, com poden ser el Màster en Química Mèdica, Màster en Química Ambiental i Sostenible, Màster en Nanociencia i Nanotecnologia Molecular, Màster en Gestió i Restauració del Mitjà Natural, Màster d'Optometria Clínica i Visió o el Màster en Biomedicina, entre uns altres, a més dels Màsters Oficials que la Facultat de Ciències puga anar incorporant en futures convocatòries.

d. Els alumnes amb perfil d'ingrés III, hauran de cursar necessàriament les assignatures de les matèries o mòduls de màster descrits en l'apartat c (màxim 20 ECTS). A més, hauran d'elaborar necessàriament un treball d'investigació equivalent almenys a 15 crèdits ECTS.

 

Matrícula dels complements de formació i termini per a la seua superació

L'alumnat haurà de matricular-se d'aquests complements i al mateix temps formalitzar la matrícula de tutela acadèmica en el programa. Els complements de formació hauran de superar-se en el termini màxim de tres quadrimestres consecutius per a alumnes a temps complet i cinc per a alumnes a temps parcial. De no fer-ho així, l'alumnat causarà baixa en el programa. Aquests complements de formació específica tindran, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat.