Comissió acadèmica del Programa de doctorat Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Comissió acadèmica del Programa de doctorat

 

Normativa per als ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA) de 31 de juliol de 2012) i Correcció d'errors (BOUA de 12 de juny de 2013)

Modificació de la Normativa per als ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA de 28 de juliol de 2017)

 

  • Què és la Comissió Acadèmica:
  • La Comissió Acadèmica de cada Programa de Doctorat és la responsable de la seua definició, actualització, qualitat i coordinació, així com del progrés de la recerca i de la formació. (Article 2.7 Normativa ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant).

 

  • Funcions de la Comissió Acadèmica

Són funcions de la Comissió Acadèmica (Article 12.1 de la Normativa per als ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant) :

 

a) Establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants a un programa de doctorat i resoldre sobre la base dels mateixos.

b) Assignar un tutor i un director de tesi al doctorand, així com la modificació dels mateixos en els casos previstos en la present normativa.

c) Autoritzar les pròrrogues als estudis de doctorat en les condicions previstes en aquesta normativa.

d) Avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats del doctorand juntament amb els informes que a aquest efecte hauran d'emetre el tutor i el director.

i) Proposar la composició del Tribunal encarregat de jutjar les tesis doctorals i donar el vistiplau a la seua defensa.

f) Autoritzar les mesures de protecció de la privadesa de tesis doctorals en circumstàncies excepcionals lligades a processos de protecció o transferència de coneixements, com poden ser, entre unes altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut de la tesi.

g) Autoritzar les estades i activitats fora d'Espanya dels doctorands encaminades a obtenir l'esment de «Doctor internacional»

h) Nomenar quantes subcomissions internes considere necessàries per a l'adequat acompliment de les seues activitats.

 
  • Qui integren la Comissió Acadèmica

La regulació de la composició de la Comissió Acadèmica en l'Article 12.1 de la Normativa per als ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant va ser modificada en 2017 (BOUA de 28 de juliol de 2017) amb la finalitat d'establir nous requisits en la seua composició per a agilitar el seu funcionament, mantenint uns mínims representatius. La regulació actual és la següent:

 

1. "Podrà formar part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat el professorat doctor del mateix que es trobe dirigint almenys una tesi doctoral en l'àmbit d'aquest programa, que l'hagen dirigit en els últims sis anys, o que acrediten la seua capacitat investigadora amb la justificació de la possessió d'almenys 2 períodes de l'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del RD 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari.

Els/les integrants de cada Programa de Doctorat que es troben en alguna de les situacions a les quals s'ha fet anteriorment esment, decidiran el nombre de professors i professores que han de formar part de la Comissió Acadèmica i procediran a la seua elecció. Com a mínim formarà part de la Comissió acadèmica un representant o una representant de cadascun dels equips de recerca que constitueixen el Programa de Doctorat."

 

2. La Comissió Acadèmica estarà presidida pel Coordinador del Programa de Doctorat i actuarà de secretari qualsevol dels seus membres a proposta del coordinador.