Activitats formatives transversals obligatòries específiques Estudis de la Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Estudis de la Facultat de Ciències   Estudis de la Facultat de Ciències
Estudis de la Facultat de Ciències

Activitats formatives transversals obligatòries específiques

 

  • ACTIVITAT 1
  • Seminaris i tallers d'investigació relacionats amb les línies del Programa

Activitat de formació específica que consisteix en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de prestigi reconegut. L'objectiu és que, de manera periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores el seu treball d'investigació a tot l'alumnat del Programa de doctorat.

L'alumnat d'aquest programa de doctorat podrà accedir a aquesta formació al llarg dels dos primers anys del programa.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: CB11, CB14

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS: CA04, CA06

 

  • Procediment de control:

L'alumnat haurà d'assistir com a mínim a 10 d'aquests seminaris, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del doctorand. A més de l'assistència, es valorarà el grau de participació de l'estudiant en l'activitat i se li demanarà que elabore un resum d'aquesta en el qual hauran de figurar les principals conclusions del seminari a les quals arriba l'investigador i l'opinió crítica del doctorand mateix sobre aquest tema.

  • ACTIVITAT 2
  • Seminaris desenvolupats pels doctorands

Activitat que consisteix en una jornada d'exposició i defensa pública del treball desenvolupat pel doctorand durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professorat del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: CB11, CB12, CB15, CB16

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS: CA06

 

  • Procediment de control:

L'alumnat haurà d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del doctorand. Per a avaluar l'activitat, un tribunal constituït per tres professors del programa emetrà una certificació de que el doctorand ha realitzat i superat amb èxit l'exposició i defensa. Si ho estima oportú, podrà emetre un informe amb suggeriments per a millorar la formació del doctorand.

  • ACTIVITAT 3
  • Presentació de comunicacions científiques i publicació de treballs científics i/o patents

Activitat de formació específica que consisteix en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació i enviament de l'abstract (resum), l'elaboració del pòster i l'exposició pública (en cas que s'accepte com a comunicació oral) d'un treball relacionat amb el tema de la Tesi, en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. La publicació de manuscrits científics o patents és una altra via fonamental perquè l'investigador done a conèixer a la comunitat científica el seu treball. Per tant, és vital que el doctorand siga capaç quan acabe el doctorat de realitzar aquesta activitat de manera correcta. A més, per regla general aquesta activitat es desenvolupa en anglès, per la qual cosa li resulta útil també per a afermar els coneixements en aquesta llengua. La idea és que, a mesura que avance el doctorand en la seua formació, siga cada vegada més autònom en la realització d'aquesta tasca.

Seria convenient que la tesi doctoral donara lloc a més d'una publicació científica o patent, i també a més d'una comunicació científica presentada en els fòrums adequats a aquest efecte.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: CB11, CB13, CB15, CB16

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS: CA02, CA03, CA05, CA06

 

  • Procediment de control:

Per a avaluar aquesta activitat, a més del certificat d'assistència al Congrés que haurà d'aportar l'estudiant, juntament amb la publicació d'aquest, bé en el llibre de resums (referència bibliogràfica de les actes del congrés) o bé en un número especial d'una revista indexada en el Journal Citation Reports (JCR), o l'obtenció de possibles premis, publicacions derivades o patents (documentació a incorporar en el Document d'Activitats del doctorant), el Tutor o el Director de Tesi elaborarà un informe en el qual es valorarà l'actitud del doctorand durant tot el procés d'elaboració de la comunicació científica, i en el qual també constarà que el doctorand ha realitzat amb èxit l'exposició i defensa d'aquesta.

 

  • Actuacions de mobilitat:

Ajudes de mobilitat per a estudiants de doctorat