Representació i participació estudiantil Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Facultat de Ciències   Facultat de Ciències
Facultat de Ciències

Representació i participació estudiantil

L'Estatut de la Universitat arreplega, entre els drets de l'alumnat, el de la participació activa i democràtica, a través dels seus representants, en el govern i gestió de la Universitat d'Alacant i la realització d'activitats de representació estudiantil. Article 166 - i) i l)

Entre els deures de l'alumnat es troba el d'assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagen sigut triats. Article 169 - d).

 

Òrgans propis de representació de l'alumnat

 • DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

 

En la Facultat hi haurà una Delegació d'estudiants com a òrgan de representació col·lectiva. La Delegació estarà composta, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari triat en representació de la Facultat i per l'alumnat del Claustre de la Facultat. Articles 69 Reglament intern Facultat de Ciències i 173 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 

 

 • CONSELL D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

El Consell d'Estudiants és l'òrgan col·legiat de representació de l'alumnat de la Universitat d'Alacant, i està regulat en l'Estatut de la UA, articles 171 a 175 i pel seu Reglament de Règim Intern.

El Consell d'Estudiants estarà compost, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari i les i els representants dels claustres de facultat o escola.

 

Representació estudiantil en els òrgans universitaris

 • EN ELS ÒRGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

 

 • En el CLAUSTRE DE FACULTAT:

El Claustre de la Facultat de Ciències és l'òrgan de representació de les i els integrants de la Facultat. És l'encarregat de triar i destituir, si escau, a la degana o degà, així com de triar, d'entre els seus integrants, als representants en la Junta de Facultat." Article 26.1 Reglament intern de la Facultat de Ciències.

 

El col·lectiu d'estudiants té en el Claustre una representació d'estudiants matriculats en ensenyaments oficials de la Facultat de Ciències, que es tria per i entre ells, i que constitueix el 26% del Claustre. La representació d'estudiants es renovarà cada dos anys. Articles 27 i 28 del Reglament intern de la Facultat de Ciències.

 

 

 • En la JUNTA DE FACULTAT:

La Junta de la Facultat de Ciències és l'òrgan col·legiat de govern al que correspon adoptar les decisions bàsiques que afecten a l'activitat docent i administrativa del Centre, així com les decisions normatives internes. (Article 47.1 del Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

L'alumnat de la Facultat de Ciències està representat en la Junta de Facultat de la següent manera:

 

 • La delegada o delegat de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Ciències.
 • 7 representants de l'alumnat matriculat en ensenyaments oficials en el Centre.

Renovació de representants: cada dos anys. Article 49.1 del Reglament Intern de la Facultat de Ciències.

 

 • EN ELS ÒRGANS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

 • EN EL CLAUSTRE GENERAL UNIVERSITARI:

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, al com correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les seues posicions i aspiracions en els diferents àmbits d'actuació universitària.

 

L'alumnat té 78 representants en aquest òrgan, triats per i entre els i les estudiants. Article 54-1, i) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 

 • En el CONSELL DE GOVERN:

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat al que correspon establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seua aplicació, en els àmbits d'organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics, i elaboració dels pressupostos.

 

L'alumnat té 5 representants en aquest òrgan, triats per i entre els i les estudiants que són membres del Claustre Universitari. Art. 61-1, d) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 

 • EN EL CONSELL SOCIAL:

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i ha d'exercir com a element d'interrelació entre ambdues.

 

L'alumnat té 1 representant en aquest òrgan, triat pel Consell de Govern d'entre els seus membres. Article. 51.2 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 

 

Representació estudiantil en altres estructures organitzatives

L'alumnat també té representació en:

Aquesta representació es regula detalladament en els reglaments de règim intern de cada departament o institut.

 

Participació en els processos electorals

El principi general que regeix l'elecció de representants dels diferents sectors de la comunitat universitària en el Claustre Universitari, en els claustres de facultat i escola, en els consells de departament i institut universitari de recerca (...), és que aquesta es realitzarà mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, conforme a les normes electorals que s'estableixen en l'Estatut de la Universitat d'Alacant. Article 40 Estatut de la Universitat d'Alacant.

Tant el procediment electoral com les diferents eleccions, en la Facultat de Ciències i en la Universitat d'Alacant, es regulen en el Reglament Intern de la Facultat de Ciències i en el Reglament electoral de la Universitat d'Alacant, respectivament.

 • PROCESSOS ELECTORALS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
 • PROCESSOS ELECTORALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
 • electors i elegibles:

Tindran la condició d'electors i elegibles les persones que estan matriculades en la Facultat de Ciències per la modalitat de matrícula ordinària en estudis oficials en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions. Art. 4.3 del Reglament intern de la Facultat de Ciències.

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES JUNTES ELECTORALS:

2 estudiants seran membres de la Junta electoral, designats mitjançant sorteig públic convocat per la degana o el degà i seran renovats cada 4 anys. Article 6 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i article 44 de l'Estatut de la UA.

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES TAULES ELECTORALS:

1 estudiant serà membre de la taula electoral, designat o designada per sorteig públic presidit per la degana o degà. Article 10 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i article 46 de l'Estatut de la UA.

 • SORTEIG:

El sorteig es realitza d'entre els qui no concórreguen com a candidates o candidats a les corresponents eleccions i que no siguen membres de les respectives juntes electorals.

 • ELECTORS I ELEGIBLES:

Es requereix que l'alumnat estiga matriculat per la modalitat de matrícula ordinària en estudis oficials en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions. (Art. 41.6 Estatut UA).

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES JUNTES ELECTORALS:

3 estudiants seran membres de la Junta electoral de la Universitat, designats mitjançant sorteig públic convocat pel Consell de Govern per a un període de 4 anys. Article 43 de l'Estatut de la UA.

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES TAULES ELECTORALS:

1 estudiant serà membre de la taula electoral, designat o designada per sorteig públic. Article 46 de l'Estatut de la UA.

 • SORTEIG:

El sorteig es realitza d'entre els qui no concórreguen com a candidates o candidats a les corresponents eleccions i que no siguen membres de les respectives juntes electorals.