Representació i participació estudiantil Facultat de Ciències

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Facultat de Ciències   Facultat de Ciències
Facultat de Ciències

Representació i participació estudiantil

L'Estatut de la Universitat recull, entre els drets de l'alumnat, el de la participació activa i democràtica, mitjançant els seus representants, en el govern i gestió de la Universitat d'Alacant i el desenvolupament d'activitats de representació estudiantil. Article 166 - i) i l)

Entre els deures de l'alumnat es troba el d'assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagen sigut triats. Article 169 - d).

 

 

La representació i participació de l'alumnat de la Facultat de Ciències en la Universitat d'Alacant s'articula a través de les vies següents:

 

Òrgans propis de representació

 

Representació en els òrgans universitaris

 

Representació en altres estructures

 

Participació en els processos electorals

 

 

 

 • > Òrgans propis de representació de l'alumnat:
 • DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

 

En la Facultat hi haurà una Delegació d'estudiants com a òrgan de representació col·lectiva. La Delegació estarà composta, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari elegit en representació de la Facultat i per l'alumnat del Claustre de la Facultat. Articles 69 Reglament intern Facultat de Ciències i 173 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 
 • CONSELL D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

El Consell d'Estudiants és l'òrgan col·legiat de representació de l'alumnat de la Universitat d'Alacant, i es regula en l'Estatut de la UA, articles 171 a 175 i en el Reglament de Règim Intern.

El Consell d'Estudiants es compon, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari i les i els representants dels claustres de facultat o d'escola.

 

Inici ^

 

 • > Representació estudiantil en els òrgans universitaris:
 • EN ELS ÒRGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

 

 • En el CLAUSTRE DE FACULTAT:

El Claustre de la Facultat de Ciències és l'òrgan de representació de les persones que integren la Facultat. És l'encarregat de triar i destituir, si escau, a la degana o degà, com també d'elegir, d'entre els membres, els representants en la Junta de Facultat." Article 26.1 Reglament intern de la Facultat de Ciències.

 

El col·lectiu d'estudiants té en el Claustre una representació d'estudiants matriculats en ensenyaments oficials de la Facultat de Ciències, que es elegida per ells i d'entre ells, i que representa el 26% del Claustre. La representació d'estudiants es renovarà cada dos anys. Articles 27 i 28 del Reglament intern de la Facultat de Ciències.

 

 

 • En la JUNTA DE FACULTAT:

La Junta de la Facultat de Ciències és l'òrgan col·legiat de govern a què correspon adoptar les decisions bàsiques que afecten l'activitat docent i administrativa del Centre, com també les decisions normatives internes. (Article 47.1 del Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

L'alumnat de la Facultat de Ciències està representat en la Junta de Facultat de la manera següent:

 

 • La delegada o delegat de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Ciències.
 • 7 representants de l'alumnat matriculat en ensenyaments oficials en el Centre.

Renovació de representants: cada dos anys. Article 49.1 del Reglament Intern de la Facultat de Ciències.

 

 

 
 • EN ELS ÒRGANS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

 • EN EL CLAUSTRE GENERAL UNIVERSITARI:

El Claustre Universitari és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, al qual correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les seues posicions i aspiracions en els diversos àmbits d'actuació universitària.

 

L'alumnat té 78 representants en aquest òrgan, elegits per i d'entre els i les estudiants. Article 54-1, i) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 

 • En el CONSELL DE GOVERN:

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat a què correspon establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, com també les directrius i procediments per a l'aplicació d'aquestes, en els àmbits d'organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics, i elaboració dels pressupostos.

 

L'alumnat té 5 representants en aquest òrgan, elegits per i d'entre els i les estudiants que són membres del Claustre Universitari. Art. 61-1, d) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 

 • EN EL CONSELL SOCIAL:

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i ha d'exercir com a element d'interrelació entre ambdues.

 

L'alumnat té 1 representant en aquest òrgan, elegit pel Consell de Govern d'entre els seus membres. Article. 51.2 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

 Inici ^

 • > Representació estudiantil en altres estructures organitzatives:

L'alumnat també té representació en:

Aquesta representació es regula de manera detallada en els reglaments de règim intern de cada departament o institut.

Inici ^ 

 

 • > Participació estudiantil en els processos electorals:
 • PROCESSOS ELECTORALS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

 

 • electors i elegibles:

Tindran la condició d'electors i elegibles les persones que estiguen matriculades en la Facultat de Ciències per la modalitat de matrícula ordinària en estudis oficials en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions. Art. 4.3 del Reglament intern de la Facultat de Ciències.

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES JUNTES ELECTORALS:

2 estudiants seran membres de la Junta electoral, designats per sorteig públic convocat per la degana o el degà. Aquesta representació es renovarà cada 4 anys. Article 6 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i article 44 de l'Estatut de la UA.

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES mesES ELECTORALS:

1 estudiant serà membre de la taula electoral, designat o designada per sorteig públic que presideix la degana o degà. Article 10 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i article 46 de l'Estatut de la UA.

 • SORTEIG:

El sorteig es fa d'entre qui no concórrega com a candidat o candidata a les eleccions i que no siga membre de les juntes electorals respectives.

 

 

 
 • PROCESSOS ELECTORALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

 • ELECTORS I ELEGIBLES:

Cal que l'alumnat estiga matriculat per la modalitat de matrícula ordinària en estudis oficials en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions. (Art. 41.6 Estatut UA).

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES JUNTES ELECTORALS:

3 estudiants seran membres de la Junta electoral de la Universitat, i la designació la farà el Consell de Govern per sorteig públic i per a un període de 4 anys. Article 43 de l'Estatut de la UA.

 • REPRESENTACIÓ D'ESTUDIANTS EN LES TAULES ELECTORALS:

1 estudiant serà membre de la mesa electoral, designat o designada per sorteig públic. Article 46 de l'Estatut de la UA.

 • SORTEIG:

El sorteig es fa d'entre qui no concórrega com a candidat o candidata a les eleccions i que no siga membre de les juntes electorals respectives.

 Inici ^