Saltar apartados

Representació i participació estudiantil

DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES

Ubicació: edifici Fase II, planta 1a (peixera)

Composició

 • La representació i participació de l'alumnat en la Facultat de Ciències i en la Universitat d'Alacant es canalitza de les maneres següents:

 

ÒRGANS PROPIS DE REPRESENTACIÓ

 

La Delegació d'Estudiants de la Facultat de Ciències

 

 

 • En la Facultat de Ciències hi ha una Delegació d'Estudiants com a òrgan de representació col·lectiva, la creació de la qual es preveu en l'article 173 de l'Estatut de la UA.

Es regula en l'article 69 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i pel Reglament intern de la Delegació


 

 • Està constituïda per:
  • Tot l'alumnat membre del Claustre de la Facultat.
  • Els i les representants de la Facultat en el Claustre Universitari, i
  • Els delegats i delegades de curs o grup de les titulacions de la Facultat.
 • Renovació:
  • La Delegació d'Estudiants, la part que correspon als claustrals electes, es renovarà cada dos anys, tot coincidint amb la renovació del Claustre de Facultat, d'acord amb el Reglament de la Facultat.
  • La Delegació d'Estudiants, la part que correspon als delegats de curs, es renovarà anualment. Les vacants que hi haja es cobriran pel nou candidat electe de curs o grup.

 MEMBRES

El Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant

 

 

 • El CONSELL D'ESTUDIANTS és l'òrgan col·legiat de representació de l'alumnat.

Es regula en l'Estatut de la UA (articles 171 a 175) i en el seu Reglament de Règim Intern.

 

 

 • COMPOSICIÓ:

El formaran, com a mínim, l'alumnat del Claustre Universitari i les i els representants dels claustres de facultat o escola.

 

 • ÒRGANS:

El Consell d'Estudiants s'estructura en tres òrgans de govern: l'Assemblea General, la Presidència i la Comissió Permanent.

 

 • RENOVACIÓ:

Tots els òrgans del Consell d'Estudiants seran elegits per un període de dos anys, tot coincidint amb la renovació de la representació d'estudiants en el Claustre General Universitari.

 

 

 

WEB DEL CONSELL D'ESTUDIANTS

 

 

 

 

REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL EN ELS ÒRGANS UNIVERSITARIS

 

En els òrgans de la Facultat de Ciències

La representació del col·lectiu d'estudiants en els òrgans de la Facultat de Ciències es regula en el Reglament intern    (BOUA 28 de maig de 2014).

 

 • En el CLAUSTRE DE FACULTAT:

 

 • El col·lectiu d'estudiants té en el Claustre una representació d'estudiants matriculats en ensenyaments oficials de la Facultat de Ciències, que és elegida per ells i d'entre ells, i que constitueix el 26% del Claustre. (Article 27 Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

 • Renovació de representants: cada dos anys. (Article 28 Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

 

COMPOSICIÓ ACTUAL

 

 • Què és el Claustre de Facultat:

"El Claustre de la Facultat és l'òrgan col·legiat encarregat d'escollir i destituir, si escau, la degana o el degà, com també d'escollir, d'entre els seus integrants, els representants en la Junta de Facultat."

(Article 26.1 Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

"El Claustre de la Facultat de Ciències és l'òrgan de representació de les i dels integrants de la Facultat, al qual correspon ratificar l'aprovació i, si escau, modificació del reglament intern de la Facultat en els aspectes relatius al funcionament del Claustre." (Article 26.2 Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

 

 

 

 • En la JUNTA DE FACULTAT:

 

 • L'alumnat de la Facultat de Ciències està representat en la Junta de Facultat de la manera següent:
  • La delegada o delegat de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Ciències.
  • 7 representants de l'alumnat matriculat en ensenyaments oficials en el Centre.

 

 • Renovació de representants: cada dos anys (Article 49.1 RI)

 

COMPOSICIÓ ACTUAL

 

 • Què és la Junta de Facultat:

"La Junta de la Facultat de Ciències és l'òrgan col·legiat de govern al qual correspon adoptar les decisions bàsiques que afecten l'activitat docent i administrativa del Centre, com també les decisions normatives internes." (Article 47.1 del RI)

 

 

 

En els òrgans generals de la Universitat d'Alacant

 

 

 • EN EL CLAUSTRE UNIVERSITARI:

 

 

 

 • El Claustre Universitari és el òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, al qual correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les seues posicions i aspiracions en els diversos àmbits d'actuació universitària.

 

WEB DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI

 

 

 

 • EN EL CONSELL DE GOVERN:

 

 

 

 • El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat al que correspon establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, com també les directrius i procediments per a la seua aplicació, en els àmbits d'organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics, i l'elaboració dels pressupostos.

 

 

WEB DEL CONSELL DE GOVERN

 

 

 

 • EN EL CONSELL SOCIAL:

 

 

 • El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i ha d'exercir com a element d'interrelació entre les dues.

 

WEB DEL CONSELL SOCIAL

 

 

 

 

REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL EN ALTRES ESTRUCTURES ORGANITZATIVES

 

 • L'alumnat també té representació en:

 

Aquesta representació es regula amb detallen els reglaments de règim intern de cada departament o institut.

 

 

 

Drets de representació i deures

 

L'Estatut de la Universitat d'Alacant regula els drets i els deures de l'alumnat de la Universitat d'Alacant, dels quals, els que fan referència a la seua representació són els següents:

 

"L'alumnat de la Universitat d'Alacant, en la seua condició de tal i d'acord amb la nauralesa dels respectius ensenyaments, té els drets següents:"

(...)

i) "La promoció i la realització d'activitats (...) de representació estudiantil, (...), com a complement del desenvolupament de la seua formació universitària." Article 166- i) de l'Estatut de la UA.

 

"L'alumnat de la Universitat d'Alacant té els deures següents:

(...)

d) "Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagen sigut  elegits". Articule 169- d) de l'Estatut de la UA.

 

 

 

Participació en els processos electorals

 

 • EL PRINCIPI GENERAL:

El principi general que regeix l'elecció de representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Claustre Universitari, en els claustres de facultat i d'escola, en els consells de departament i d'institut universitari d'investigació (...), és que aquesta es farà per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d'acord amb les normes electorals que estableix l'Estatut de la Universitat d'Alacant. (Art. 40 Estatut UA).

 

 

 • QUI SÓN ELECTORS I ELEGIBLES
 • En els processos electorals de la Facultat de Ciències:

En el cas del col·lectiu d'estudiants, tindran la condició d'electors i elegibles les persones que estan matriculades en la Facultat de Ciències per la modalitat de matrícula ordinària en estudis oficials en el curs acadèmic en el qual es convoquen eleccions. (Art. 4.3 Reglament intern de la Facultat de Ciències).

 

 • En els processos electorals generals de la Universitat d'Alacant:

L'alumnat haurà d'estar matriculat per la modalitat de matrícula ordinària en estudis oficials en el curs acadèmic en el qual es convoquen eleccions. (Art. 41.6 Estatut UA).

 

 

 • REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU D'ESTUDIANTS EN LES JUNTES ELECTORALS:
 • En la Junta Electoral de la Facultat de Ciències:

2 estudiants seran membres de la Junta electoral, designats per sorteig públic convocat per la degana o el degà i seran renovats cada 4 anys. (Article 6 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i article 44 de l'Estatut de la UA).

 

 • En la Junta Electoral de la Universitat:

3 estudiants seran membres de la Junta electoral de la Universitat designats per sorteig públic convocat pel Consell de Govern per a un període de 4 anys. (Article 43 de l'Estatut de la UA)

 

 

 • REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU D'ESTUDIANTS EN LES MESES ELECTORALS:
 • En les meses electorals de la Facultat de Ciències:

1 estudiant serà membre de la mesa electoral, designat o designada per sorteig públic presidit per la degana o degà. (Article 10 del Reglament intern de la Facultat de Ciències i article 46 de l'Estatut de la UA).

 

 • En les meses electorals de la Universitat:

1 estudiant serà membre de la mesa electoral, designat o designada per sorteig públic (Article 46 de l'Estatut de la UA).

 

 

En tots dos casos el sorteig es fa entre els qui no concórreguen com a candidates o candidats a les eleccions corresponents i que no siguen membres de les juntes electorals respectives.

 

 

 

 

 

Òrgans de govern i representació en la Universitat d'Alacant

Reglament intern de la Facultat de Ciències

Estatut de la Universitat d'Alacant        Versió per a descarregar

Reglament electoral de la Universitat d'Alacant       Versió per a descarregar

 

 

Facultat de Ciències


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax: (+34) 96 590 3781

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464